Ideeën en antwoorden: Aanleg van 2 fietstunnels - rondom Stichtse Rotonde

March 21, 2023 13 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Aanleg van een vrij liggend tweerichtingsfietspad zijde Bos Birkhoven – Bokkeduinen' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder zijn tussen 15 maart en 30 april 2023 ideëen gedeeld door inwoners/ belanghebbenden op de maatregelen. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegegeven op vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Prima plan om de fietsers en voetgangers via een tunneltje veilig te laten oversteken. Is de keerzijde, de sociale onveiligheid (afgelegen gebied in de avonden/nacht), goed afgewogen? Wellicht zijn daar exttra maatregelen met verlichting en slimme toezichtcamera's noodzakelijk?
En waarom komt er op het drukste punt voor de scholieren en bakfietsouders, de oversteek DF-Laan Prins Ferederiklaan, ook geen veilig tunneltje? De tuin van het Eemklooster is al deels eigendom van de gemeente en het argument van de projectleider dat er geen ruimte is lijkt mij onjuist.
Meten = weten, maar tegelijkertijd geldt: halfbakken meten = halfbakken weten.
Dit laatste lijkt ook hier het geval. L’histoire se répète? (bij het ontwerp van de Westelijke Ontsluiting bleken alleen al de gebrekkige verkeersmetingen/verkeersmodel voor de Raad van State reden genoeg om de gemeente Amersfoort in het hoger beroep over de herziening van het bestemmingsplan in het ongelijk te stellen)
De fietstunnels zijn ruim opgezet (breedte 6 m) en zijn zoveel mogelijk in een rechte lijn met de fietspaden aangelegd zodat zoveel mogeljk doorzicht is. Uiteraard worden de fietstunnels verlicht.
Het is niet mogelijk om een fietstunnel in het verlengde van de Prins Frederiklaan te maken. De Prins Frederiklaan loopt naar beneden richting de kruising met de Daam Fockemalaan, dat betekent een extra lange helling om op voldoende diepte uit te komen, de helling zou dan al voor de laastste woning (zijde Belgenmonument) moeten beginnen. Aan de overzijde is zeer beperkt ruimte beschikbaar in de hoek bij de aansluiting van OLV ter Eem. Daar zou een flink aantal bomen gekapt moeten worden op het terrein van OLV ter Eem en zou de helling hier in een bocht gelegd moeten worden om weer bij het fietspad uit te komen. En een fietstunnel ongeveer
halverwege de kruising met de Prins Frederiklaan en het bezinestation heeft alleen voor een beperkte groep fietsers meerwaarde, te weten de de fietsers die naar de scholen gaan. Fietsers voor OLV ter Eem zullen nog steeds bij de verkeerslichten bij Prins Frederiklaan oversteken. Ook zal er een oversteekmogelijkheid moeten blijven bij de Stichtse rotonde omdat er ook fietsers zijn die langs de buitenring van de Stichtse rotonde fietsen. Inmiddels zijn aanvullende tellingen gedaan, zie ook reactienota op de brieven (figuren kunnen niet worden ingepast in dit document)
Eind maart 2023 zijn er fietstellingen gedaan. Je hoeft geen verkeerskundige te zijn om te bedenken dat dit een minder representatieve periode is want je zit dan nog met koud en regenachtig weer.
Bovendien wordt de recreatieve drukte die vanaf eind april/ begin mei start over het hoofd gezien. Ook de Fietsersbond was aanwezig in de discussie met de projectleider op de voorlichtingsavond en vond mijn opmerkingen in deze richting de projectleider relevant; het advies was om medio mei/juni nogmaals te meten. Verder rijst de vraag of eenvoudige tellingen via een telslang wel een goed beeld opleveren; de diversiteit aan fietsverkeer is van belang voor de veiligheid maar wordt met de nu toegepaste telmethode over het hoofd gezien.
Tellingen zijn altijd een momentopname en in het geval van fietsers ook weersafhankelijk. In verband met het inplannen van tellingen is daar op voorhand ook geen rekening mee te houden, de tellingen die in maart zijn uitgevoerd geven hoe dan ook een indicatie over het gebruik van de verschillende oversteken. Op elke periode telperiode zijn op- en aanmerkingen te maken. Het gebruik van telslangen is een veel gebruikte telmethode die goede resultaten levert, de diversiteit van fietsverkeer is geen reden om voor een andere telmethodiek of telperiode te kiezen. Het is ook niet van belang hoe divers het fietsverkeer is, elke fietser heeft recht op een veilige inrichting van het verkeerssysteem. Inmiddels zijn aanvullende tellingen uitgevoerd, zie ook reactienota op de brieven
De projectleider bevestigde op vragen dat de telling niet op alle locaties van het tracé heeft plaatsgevonden. Zo is de drukke fietsvoet-oversteek op het kruispunt DF-laan Prins Frederiklaan niet meegenomen. Er gaat daar niets veranderen was het antwoord. Vreemd, want je wilt met metingen toch goed in beeld brengen wat er nu precies speelt qua fietsvoetverkeer? En je beoordeelt dan toch altijd het volledige tracé? Ik schrok helemaal toen ik vroeg of ook de voetgangers zijn geteld. Het antwoord was nee. De Fietsersbond kwam direct met de opmerking dat dit wel kan. O.a. via camera's, maar ook via een handmatige telling is dit eenvoudig en snel te realiseren. Inmiddels zijn ook de oversteken bij de Prins Frederiklaan geteld en nog steeds is het standpunt dat daar geen wijzigingen plaats vinden. Het is daar niet mogelijk om een fietstunnel in te passen , zie antwoord 1 onder 'aanleg 2 fietstunnels Stichtse rotonde'. 
Het tellen van voetgangers gebeurt normaal alleen in bijzondere situaties, bjivoorbeeld als er sprake is van drukke looproutes. Dat betreft dan stadscentra of bijvoorbeeld
treinstations. Dat is hier niet aan de orde. Voorzieningen voor voetgangers zijn integraal meegenomen in het ontwerp van de Westelijke Ontsluiting en zullen ook in de nieuwe deelprojecten worden meegenomen. Er is dus geen reden om een telling van
voetgangers te houden. In de reactienota op de brieven wordt er nadere informatie over de tellingen gegeven (figuren kunnen hier niet woren ingevoegd)
Riskante hellingen
Als de tunnels hier al nodig zouden zijn, is speciale aandacht nodig voor de sociale veiligheid ‘s avonds en de hellingspercentages. Hellingen zijn al snel onprettig en riskant. Er dreigt botsgevaar op de geplande T-splitsing bij de tunnelbak op de hoek van het Belgenmonument (hogere afdaalsnelheden vanwege hellingen). Zo ook bij de geplande T-splitsing op de Utrechtseweg aan de scholenkant.
Kortom, wordt het wel veiliger met die tunnels?
Omdat de Daam Fockemalaan richting de Stichtse rotonde omhoog loopt is de consequentie dat het fietspad in de huidige sitiuatie meestijgt met de weg. Doordat de fietstunnel op de huidige locatie van de fietsoversteek wordt gelegd kan het fietspad lang het Belgenmonument eerder stoppen met stijgen waardoor het hter plaatse van de T-aansluiting met het fietspad langs de buitenring van de Stichtse rotonde horizontaal wordt gelegd. De blauwe lijn in figuur 2 (bijlage 1) aan de zijde van het
Belgenmonument geeft de lengte aan waarover het fietspad horizontaal komt te liggen.
Dit fietspad moet voorrang verlenen aan de het fietspad wat langs de buitenzijde van de Stichtse rotonde ligt, dit fietspad heeft wel een helling naar beneden, deze helling is
vanweg het te overwinnen hoogteverschil langer. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk doorzicht gemaakt zodat fietsers elkaar kunnen zien. Dat geldt ook voor de fietstunnel onder de Utrechtseweg, zie ook de reactienota op de brieven
Als men toch bezig is met het aanleggen van fietstunnels bij de rotonde, denk dan ook eens aan een derde tunnel aan de stadszijde van de Utrechtse weg. een fietsunnel aan de stadszijde van de Utrechtseweg maakte geen deel uit van het oude ontwerp van  de Westelijke Ontsluiting, dit plan is vervolg daarop en daarom zijn geen extra fietstunnels in het huidge plan opgenomen.
tunnel voor fietsers- en voetgangers ik woon nog in Tiel tunnel voor fietsers- en voetgangers is fijn geen auto Dank u wel voor uw positieve reactie
Tunnel aan zijde Daam Fockemalaan, is te onhandig. Lokt de leerlingen die richting noord gaan niet; Te veel naar zuiden. Tunnel 100 meter meer naar noord wel De fietstunnel onder de DF-laan betekent inderdaad dat de fietsers naar de scholen iets moeten omrijden. Een fietstunnel op een andere plek betekent dat de huidige gelijklvoerse oversteek bij de verkeerslichten gehandhaafd moet blijven. Er zijn immers ook fietsers die langs de buitenring van de Stichtse rotonde fietsen richting Utrecht of richting het Hoornbeeck of Van Lodenstein college. Hier verder verschuiven in noordelijke richting heeft niet als gevolg dat de oversteek bij de Prins Frederiklaan kan komen te vervallen. Een fietstunnel in het verlengde van de Prins Frederiklaan is niet inpasbaar, een fietstunnel net ten zuiden van de oversteek betekent dat de fietsers naar de scholen weliswaar de kortste route hebben maar tegelijkertijd moet de oversteek voor fietsers en voetgangers naar OLV ter Eem gehandhaafd blijven. Het
verplaatsen van de fietstunnel naar een andere plek heeft dus een zeer beperkt voordeel maar zorgt er ook voor dat de oversteek bij de Stichtse rotonde niet kan worden verwijderd. Zie ook reactienota op de brieven, daar worden tellingen
weergegeven
Verkeer dat via utrechtseweg amersfoort in en uit rijdt naar en van de stichtse rotonde rijdt onverantwoord. Als fietser moet ik daar altijd vol in de rem en stoppen. Autos scheuren gewoon door. Daar een tunnel zou top zijn. Een fietsunnel aan de stadszijde van de Utrechtseweg maakte geen deel uit van het oude ontwerp van de Westelijke Ontsluiting, dit plan is vervolg daarop en daarom zijn
geen extra fietstunnels in het huidge plan opgenomen.
Rondom Stichtse Rotonde:
Tunnels aanleggen: ik ben zeer benieuwd hoeveel mensen gebruik gaan maken van tunnels. Mijn eerste reactie is; weggegooid geld. Kan beter naar goede spoortunnel. De meeste scholieren fietsen juist over de Prins Frederiklaan naar scholen (je fietst niet eerst omhoog om weer naar beneden te fietsen). En de school achter de Stichtse Rotonde wordt juist door leerlingen met bussen of met fiets langs Laan 1914 aangereden. Oversteekplaats bij bushaltes op Utrechtseweg zou wel beter/veiliger kunnen. Maar voetgangers gaan niet via een tunnel lopen. Meten is weten dus hier heel veel tellussen leggen in alle richtingen, maar ook op de kruising bij de Prins Frederiklaan anders heb je geen vergelijkingsmateriaal!
Doordat het fietspad in aanloop naar de fietstunnel stopt met stijgen en voor een deel horizontaal ligt is het extra te overwinnen hoogteverschil minimaal. Bovendien kunnen
de fietsers doorrijden en hoeven ze niet te stoppen voor verkeerslichten. De voetgangers aan mee in de fietstunnels. De huidige gelijkvloerse oversteek bij de Stichtse rotonde worden als gevolg van de aanleg van de fietstunnels opgeheven, dat
betekent dat fietsers en voetgangers gebruik moeten maken van de fietstunnel, of zij moeten een andere route kiezen. Bij de Utrechtseweg is behoefte aan een veilige oversteek, daar waar nu de fietstunnel bedacht is, is een olfiantenpaadje. Fietsers en
voetgangers steken hier nu op een niet veilige manier de weg over. Ook hoeven de fietsers dan niet meer te wachten voor de verkeerslichten maar kunnen zij direct doorfietsen, daarnaast biedt een ongelijkvloerse kruising veiligheid.
Fietstunnels rond de Stichtse Rotonde vind ik minder zinvol. Dan kun je beter een groter plan voor de langere termijn maken, en de hele Stichtse rotonde opheffen, en veel kleinschaliger maken. Dan kun je ook de Rondweg Zuid van 4 naar 2 banen omzetten. Een herinrichting van de Stichtse rotonde is niet voorzien in het coalitieakkoord en daarmee is het geen onderdeel van de huidige plannen
Een veilige fietsoversteekplaats lijkt mij hier een goed plan. Voornamelijk voor alle leerlingen van de scholen op dit deel die hier veel fietsen. Eerlijk gezegd zou ik eerder kiezen voor een fietsbrug vanaf het Hoornbeeck en Van Lodestein College totaan de Daam Fokkemalaan t.h.v. de zichtlijn van het Belgenmonument.
Op deze brug kunnen dan aansluitingen komen vanaf de Stichtse rotonde (vanaf kant Laan 1914 en vanaf kant Bergkwartier), Utrechtseweg, het leerhotel/Nieuwe Eemland.
De bestaande fietspaden hoeven hierbij niet te vervallen. Deze blijven nog steeds handig voor de minder druk gebruikte fietsroutes.
Een brug lijkt mij een betere optie dan tunnel i.v.m. de veiligheid en hangjongeren in tunnels.
De meest veilige fietsoversteek is een ongelijkvloerse fietsoversteek. Een fietsbrug op deze locatie zou er voor zorgen dat fietsers nog meer hoogteverschil moeten overwinnen, door de aanleg van de fietstunnels hoeven zij juist minder hoogteverschil te overwinnen. Alle bestaande fietsverbnidingen blijven in stand.
Is er nagedacht over de veiligheid voor fietsers in de tunnels tav geweld ed?
De tunnel ligt nog steeds buiten de bebouwde kom toch?; Hoe verhoudt zich het evenwicht tussen fietsende scholieren en kwetsbare bewoners van Zon en Schild samen door de tunnels?
In het ontwerp van de fietstunnels is aandacht gegeven aan sociale veiligeid, de fietstunnels zijn breed en er is voldoende doorzicht. Ook voor kwetsbare verkeersdeelnemers is een ongelijkvloerse kruising veiliger dan een gelijkvloerse. In
de ontwerp van de fietstunnels is er ruimte voor zowel fietsers en voetgangers, wij voorzien daar geen problemen ten aanzien van veiligheid. De fietstunnels liggen net buiten de bebouwde kom.

 

Elbert

May 05, 2023

Prima plan om de fietsers en voetgangers via een tunneltje veilig te laten oversteken. Is de keerzijde, de sociale onveiligheid (afgelegen gebied in de avonden/nacht), goed afgewogen? Wellicht zijn daar exttra maatregelen met verlichting en slimme toezichtcamera's noodzakelijk?

En waarom komt er op het drukste punt voor de scholieren en bakfietsouders, de oversteek DF-Laan Prins Ferederiklaan, ook geen veilig tunneltje? De tuin van het Eemklooster is al deels eigendom van de gemeente en het argument van de projectleider dat er geen ruimte is lijkt mij onjuist.

Meten = weten, maar tegelijkertijd geldt: halfbakken meten = halfbakken weten.

Dit laatste lijkt ook hier het geval. L’histoire se répète? (bij het ontwerp van de Westelijke Ontsluiting bleken alleen al de gebrekkige verkeersmetingen/verkeersmodel voor de Raad van State reden genoeg om de gemeente Amersfoort in het hoger beroep over de herziening van het bestemmingsplan in het ongelijk te stellen)

Eind maart 2023 zijn er fietstellingen gedaan. Je hoeft geen verkeerskundige te zijn om te bedenken dat dit een minder representatieve periode is want je zit dan nog met koud en regenachtig weer. Bovendien wordt de recreatieve drukte die vanaf eind april/ begin mei start over het hoofd gezien. Ook de Fietsersbond was aanwezig in de discussie met de projectleider op de voorlichtingsavond en vond mijn opmerkingen in deze richting de projectleider relevant; het advies was om medio mei/juni nogmaals te meten. Verder rijst de vraag of eenvoudige tellingen via een telslang wel een goed beeld opleveren; de diversiteit aan fietsverkeer is van belang voor de veiligheid maar wordt met de nu toegepaste telmethode over het hoofd gezien.

De projectleider bevestigde op vragen dat de telling niet op alle locaties van het tracé heeft plaatsgevonden. Zo is de drukke fietsvoet-oversteek op het kruispunt DF-laan Prins Frederiklaan niet meegenomen. Er gaat daar niets veranderen was het antwoord. Vreemd, want je wilt met metingen toch goed in beeld brengen wat er nu precies speelt qua fietsvoetverkeer? En je beoordeelt dan toch altijd het volledige tracé?

Ik schrok helemaal toen ik vroeg of ook de voetgangers zijn geteld. Het antwoord was nee. De Fietsersbond kwam direct met de opmerking dat dit wel kan. O.a. via camera's, maar ook via een handmatige telling is dit eenvoudig en snel te realiseren.

 

 

Fietsersbond Amersfoort

April 28, 2023

De fietstunnels in dit deel zien wij als een voortzetting van de fietsroute west/zuid Amersfoort ontkoppeld van de hoofd autostructuur. De bestaande route Lokhorsterweg/Laan1914 met fietstunnels onder de Arnhemseweg en Doornseweg wordt in het voorstel voortgezet voor de veiligheid en doorstroming van fietsende forenzen, scholieren, bezoekers en recreanten. Wij staan achter de voorgenomen maatregelen. Het nieuwe fietspad aan de zijde van het Belgenmonument is een mooie toevoeging. Een zwak punt is de gelijkvloerse VRI kruising Prins Frederiklaan. Ongelijkvloers zou passen in de algehele aanpak van het gebied en verdient een nader onderzoek.

Bob Bakker

April 27, 2023

Is het nodig om fietstunnels te maken voor de kruising Stichtse Rotonde - Daam Fokkemalaan en de kruising Stichtse Rotonde - Utrechtseweg. Volgens mij is de kruising Stichtse Rotonde - Daam Fokkemalaan al fiets veilig met fiets vriendelijke stoplichten. Een tunnel betekent dat autoverkeer nog sneller naar de spoorwegovergang kan rijden waardoor het nog eerder vast komt staan op de Daam Fokkemalaan. De kruising Stichtse Rotonde - Utrechtseweg zou je simpel fietsveilig kunnen maken door ook daar fietsveilige stoplichten te plaatsen.  

Ton

April 26, 2023

Tunnels zijn een goede oplossing. Fietsers en auto's elkaar niet gelijkvloers laten kruisen is op meerdere plekken in het westen een goed plan. Denk ook aan de kruising Daam Fockemalaan/ Alleta Jacobs/ Prins Frederiklaan. Hier komt veel fietsend schoolverkeer en houdt ook het autoverkeer op, evenals bij de kruising BW laan/ Daam Fockemalaan. Voor de fietsveiligheid fietstunneltjes en voor de doorstroom van autoverkeer geen verkeerslichten maar rotondes. 

Marja

April 25, 2023

Riskante hellingen

Als de tunnels hier al nodig zouden zijn, is speciale aandacht nodig voor de sociale veiligheid ‘s avonds en de hellingspercentages. Hellingen zijn al snel onprettig en riskant. Er dreigt botsgevaar op de geplande T-splitsing bij de tunnelbak op de hoek van het Belgenmonument (hogere afdaalsnelheden vanwege hellingen). Zo ook bij de geplande T-splitsing op de Utrechtseweg aan de scholenkant. Kortom, wordt het wel veiliger met die tunnels?

Alex ferguson

April 23, 2023

Als men toch bezig is met het aanleggen van fietstunnels bij de rotonde, denk dan ook eens aan een derde tunnel aan de stadszijde van de Utrechtse weg.

JGH Van Zuilen

April 20, 2023

tunnel voor fietsers- en voetgangers
ik woon nog in Tiel tunnel voor fietsers- en voetgangers is fijn geen auto 

Peter van de wolfshaar, vereniging Daam Fockemalaa

April 11, 2023

Tunnel aan zijde Daam Fockemalaan, is te onhandig. Lokt de leerlingen die richting noord gaan niet  Te veel naar zuiden. Tunnel 100 meter meer naar noord wel

Johan

April 07, 2023

Verkeer dat via utrechtseweg amersfoort in en uit rijdt naar en van de stichtse rotonde rijdt onverantwoord. Als fietser moet ik daar altijd vol in de rem en stoppen. Autos scheuren gewoon door. Daar een tunnel zou top zijn.

Buurtbewoner en fietser

April 05, 2023

Rondom Stichtse Rotonde:

Tunnels aanleggen: ik ben zeer benieuwd hoeveel mensen gebruik gaan maken van tunnels. Mijn eerste reactie is; weggegooid geld. Kan beter naar goede spoortunnel. De meeste scholieren fietsen juist over de Prins Frederiklaan naar scholen (je fietst niet eerst omhoog om weer naar beneden te fietsen). En de school achter de Stichtse Rotonde wordt juist door leerlingen met bussen of met fiets langs Laan 1914 aangereden. Oversteekplaats bij bushaltes op Utrechtseweg zou wel beter/veiliger kunnen. Maar voetgangers gaan niet via een tunnel lopen. Meten is weten dus hier heel veel tellussen leggen in alle richtingen, maar ook op de kruising bij de Prins Frederiklaan anders heb je geen vergelijkingsmateriaal!

Jantinus Ziengs

April 03, 2023

Fietstunnels rond de Stichtse Rotonde vind ik minder zinvol. Dan kun je beter een groter plan voor de langere termijn maken, en de hele Stichtse rotonde opheffen, en veel kleinschaliger maken. Dan kun je ook de Rondweg Zuid van 4 naar 2 banen omzetten.

Anoniem

April 03, 2023

Een veilige fietsoversteekplaats lijkt mij hier een goed plan. Voornamelijk voor alle leerlingen van de scholen op dit deel die hier veel fietsen. Eerlijk gezegd zou ik eerder kiezen voor een fietsbrug vanaf het Hoornbeeck en Van Lodestein College totaan de Daam Fokkemalaan t.h.v. de zichtlijn van het Belgenmonument.

Op deze brug kunnen dan aansluitingen komen vanaf de Stichtse rotonde (vanaf kant Laan 1914 en vanaf kant Bergkwartier), Utrechtseweg, het leerhotel/Nieuwe Eemland.

De bestaande fietspaden hoeven hierbij niet te vervallen. Deze blijven nog steeds handig voor de minder druk gebruikte fietsroutes.

 

Een brug lijkt mij een betere optie dan tunnel i.v.m. de veiligheid en hangjongeren in tunnels.

Fam Hemmes

March 30, 2023

Is er nagedacht over de veiligheid voor fietsers in de tunnels tav geweld ed?

De tunnel ligt nog steeds buiten de bebouwde kom toch? 

Hoe verhoudt zich het evenwicht tussen fietsende scholieren en kwetsbare bewoners van Zon en Schild samen door de tunnels?

 

Cookie settings