Ideeën en antwoorden: Aanleg tweerichtingsfietspad zijde Bos Birkhoven – Bokkeduinen

March 21, 2023 18 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Aanleg van een vrij liggend tweerichtingsfietspad zijde Bos Birkhoven – Bokkeduinen' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder staan ideëen van inwoners/ belanghebbenden die tussen 15 maart en 30 april 2023 gedeeld zijn. Begin 2024 heeft de gemeente al deze reacties verwerkt en een antwoord gegeven op de vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Een twee-richtingen fietspad aan beide zijden van de BW-laan vinden wij absoluut noodzakelijk. De huidige autoweg is al heel druk en dat zal in de toekomst “nog wat kunnen toenemen”. Voor fietsers is de oversteek onveilig en onaangenaam en het aantal oversteken dient zo beperkt mogelijk te zijn. Aan beide zijden bevinden zich flinke fietsbestemmingen.
Ruimtegebrek speelt kennelijk een rol aan de woningzijde. Uitgaande van bromfietsen op de hoofdrijbaan geeft de CROW richtlijn 2022 een breedte van 2,30 – 3,80m afhankelijk van het aantal te verwachten fietsers. Wij vragen om een maximale inspanning voor ook een twee-richtingen fietspad aan de zijde van de woningen, ook ten behoeve van een sociaal veilige route in twee richtingen. Nu wordt al aan beide zijden op veel te smalle paden in twee richtingen gefietst. Een ontwerp voor één-richting zal slechts theoretische betekenis hebben en de onveilige situatie doen voortbestaan.
Wat betreft het fietspad aan de boszijde zijn wij voor variant c. Indien aan de overzijde de twee-richtingen sociaal veilige route wordt gerealiseerd, is er meer vrijheid voor meanderen en het sparen van bomen. Wij gaan ervan uit dat alle te verwijderen bomen ruim worden gecompenseerd. Dit voor een positieve natuurbalans met bovendien extra winst door meer fietsen.
Doordat de huidige gelijkvloerse oversteek voor langzaam verkeer over het spoor wordt vervangen door een fiets-/ voetgangerstunnel, gecombineerd met de hulpdiensten, wordt het langzaam verkeer 'gestuurd' voor wat betreft de routering. Het
ligt voor de hand dat de tunnel in de buitenzijde van de bocht bij het spoor komt te liggen, in het verlengde van het tweerichtingen fietspad vanuit de richting van het station zodat de fietsers automatisch op het tweerichtingen fietspad aan de boszijde uitkomen. Dat betekent dat meeste fietsers aan de boszijde zullen fietsen er er minder fietsers aan de woningzijde zullen fietsen. Alleen de fietsers die aan de woningzijde moeten zijn zullen daar fietsen, de fietsers kunnen op meerdere plekken oversteken. De keuze voor waar het fietspad in het bos komt te liggen wordt op basis van de resultaten van het ontwerpproces gemaakt, daar is nu geen uitsluitsel over te geven.
Vanwege ruimtegebrek is het inderdaad niet mogelijk om aan de woningzijde een tweerichtingen fietspad te maken, we realiseren ons dat de consequentie zal zijn dat hier nog tegen de richting in zal worden gefietst. Omdat de fietsintensiteit op dit fietspad zal afnemen achten wij dit acceptabel. Wel wordt dit fietspad naar een constante breedte gebracht.
Het Dierenpark is gericht op autobezoekers, en lijkt zelfs te vergeten dat hun bezoekers op het moment dat ze uit de auto stappen voetgangers worden of dat bezoekers per fiets komen, of dat er ook fietsers en voetgangers zijn die op de openbare weg langs het Dierenpark doorgaand verkeer zijn. Op drukke Dierenparkdagen zijn de autoverkeerregelaars van het Dierenpark exclusief gericht om de autobezoekers het parkeerterrein op te jagen, ten koste van het openbare verkeer van fietsers en voetgangers. De uitgang van het Dierenpark is op drukke dagen een constante dreiging en een constant gevaar voor fietsers en voetgangers.
De gemeente zou eens met de directie van het Dierenpark in gesprek kunnen gaan over dit soort kwesties. Wat kan het Dierenpark bijdragen aan de modal shift? Wil het Dierenpark zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen?
Het autoplein bij het Dierenpark is allang aan herinrichting toe. En dan nu ten koste van het autoverkeer, en ten gunste van fietsers en voetgangers. De verregaande facilitering van het autoverkeer heeft de ruimte voor fietsers en voetgangers veel te ver ingeperkt. Het autoplein in de bocht, bij de ingang van het Dierenpark, heeft al eens een dodelijk slachtoffer gekost. Wat te denken van een voorrangsplein op deze plek;
In de plannen van de Westelijke Ontsluiting was een verkeersplein op deze locatie voorzien. Ook in het nu voorliggende voorstel zal een ingreep bij de entree van het Dierenpark plaats vinden. De gecominbeeerde fiets-/ voetgangers en hulpdienstentunnel zal ergens ter hoogte van de entree van het Dierenpak uitkomen.
Daar zal in het onwerp naar gekeken worden, hoe dat vorgegeven gaat worden kan nu niet worden aangegeven.
Als het tweezijdige fietspad aan de boszijde moet komen kost dat veel groen om te realiseren. Aan de woningzijde is daar meer ruimte voor zonder dat het ten koste van het groen gaat. Fietspad aan boszijde afsluiten voor fietsers, het is een smal fietspad, maak er een voetpad van. De ruimte is te beperkt om aan de woningzijde een tweerichtingen fietspad te maken. Daarnaast ligt voor de hand dat de tunnel in de buitenzijde van de bocht bij het spoor komt te liggen, in het verlengde van het tweerichtingen fietspad vanuit de richting van
het station zodat de fietsers automatisch op het tweerichtingen fietspad aan de boszijde uitkomen
Waarom trekt u het vrijliggend tweerichtingenfietspad zijde Bos Brikhoven niet direct door naar het doorijfietspad Utrecht Amersfoort. Dit kan over het parkeerterrein van het Dierenpark Amersfoort (wat u immers gaat herinrichten) en achter het parkeerterrein van de Kabouterhut. Doorgaand fietsverkeer komend vanaf de Amsterdamseweg kan dan rechtstreeks doorrijden richting Utrecht De aansluiting van het doorfietsroute naar Utrecht vormt inderdaad een ontwerpopgave voor de uitwerking van de fiets- / voetgangers en hulpdiensten onderdoorgang onder het spoor. Een aansluiting over het parkeerterrein van het Dierenpark ligt echter niet voor de hand. Een fietsroute over een parkeerterrein is geen gelukkige cominbatie.

Minder autoasfalt nodig: ruimte voor fietsers
Het 1-richtingsfietspad aan de woningzijde BW-noord zal in 2 richtingen blijven worden gebruikt (kortste weg naar zuiden vanaf Korporaal Strikpad en ‘s avonds sociaal veiliger). Dus faciliteer dat 2- richtingengebruik door nu écht een keuze voor fietsers en voetgangers te maken: maak ruimte door de autoweg te versmallen passend bij de huidige maximale snelheid van 50 km/u (i.p.v. huidige wegbreedte ontworpen voor 80 km/u). Dan kan het fietspad aan de woningzijde voldoende breedte krijgen voor fietsers in 2 richtingen en hoeft er geen breed fietspad ten koste van het bos Birkhoven te komen. Fijn dat de gemeente ruim baan wil maken voor fietsers en voetgangers maar waarom zou dat (weer) ten koste moeten gaan van het groen als je auto-asfalt(breedte) over hebt? 

Denk aan de voetgangers
In de BW-laan Noord komt de voetganger er in de huidige situatie bekaaid vanaf (plaatselijk geen trottoir of zeer smal). In de nieuwe plannen komt de voetganger (of voorzieningen als een trottoir) in het geheel niet meer voor. Maak een fijn voetpad van en naar het Dierenpark en Sportpark Birkhoven. (Als er daarbij dan ook op cruciale plekken veilige oversteekplaatsen vanaf de woningzijde komen, kan een voetpad over de volle lengte aan die woningzijde misschien achterwege blijven).

Doordat de huidige gelijkvloerse oversteek voor langzaam verkeer wordt vervangen door een fiets-/ voetgangerstunnel, gecombineerd met de hulpdiensten, wordt het langzaam verkeer 'gestuurd' voor wat betreft de routering. Het ligt voor de hand dat de tunnel in de buitenzijde van de bocht bij het spoor komt te liggen, in het verlengde van het tweerichtingen fietspad vanuit de richting van het station zodat de fietsers automatisch op het tweerichtingen fietspad aan de boszijde uitkomen. Dat betekent dat meeste fietsers aan de boszijde zullen fietsen er er minder fietsers aan de woningzijde zullen fietsen. De fietsers kunnen op meerdere plekken oversteken. Vanwege ruimtegebrek is het inderdaad niet mogelijk om aan de woningzijde een tweerichtingen fietspad te maken, we realiseren ons dat de consequentie zal zijn dat hier nog tegen de richting in zal worden gefietst. Omdat de fietsintensiteit op dit fietspad zal afnemen
achten wij dit acceptabel. Wel wordt dit fietspad naar een constante breedte gebracht. In de plannen van de Westelijke Ontsluiting was voorzien om een wandelroute vanaf sportpark Birkhoven door het bos aan te geven naar het Dierenpark, dit betreft het gebruik van bestaande wandelpaden door het bos. Dit zal in de uitwerking van de plannen worden meegenomen.
Goed plan, want nu zij beide fietspaden smal en in het donker onveilig. Dank u wel voor uw positieve reactie
Ik ben erg blij met dit bericht want de situatie is nu voor mij en mijn dochter gevaarlijk omdat we nu 2 keer de BW laan moeten oversteken om naar sportpark Bokkeduinen te komen (wat tegen intuïtief is daarom heel graag aan de westkant van de weg en niet aan de huizenkant wat anderen hier suggereren) waarvan 1 gevaarlijke oversteek bij de voetgangersstoplicht (die automobilisten vaak over het hoofd zien). Dit nodigt uit om nu al aan de verkeerde kant van de weg te rijden. Mijn voorkeur gaat uit naar optie A (verbreding huidig fietspad). Dit omdat het de snelste route is (in tegenstelling tot optie 
B) en voor minder bomenkap zorgt dan optie C.
Ik heb nog 2 aanvullende verzoeken:
  • mag er een veilige fietsoversteek over de BW-laan komen vanaf Fit Academy. Als we van dat sportpark afkomen en richting het dierenpark willen rijden moeten we of illegaal aan de oostkant tegen het verkeer inrijden; of wel oversteken naar de westkant maar een stukje door de berm rijden, of een stuk terug rijden en bij het voetgangersstoplicht oversteken.
  • mag er een fietspad komen vanaf de BW laan naar sportpark Birkhoven. Nu moet je als fietser of over de stoep of gevaarlijk de auto straat oversteken om op de auto straat verder naar het sportpark te rijden. Kleine kinderen fietsend tussen de auto's door is erg gevaarlijk en het voelt vreemd dat fietsen naar een sportpark niet gefaciliteerd wordt.
Dank u wel voor uw positieve reactie. In de nadere uitwerking zal een keuze voor één van de opties worden gemaakt, het zoveel mogelijk voorkomen van bomenkap zal één van de afwegingscriteria zijn. In de huidige plannen is niet voorzien in een fietsoversteek in het verlengde van het Korporaal Strikpad. Het aanbrengen van een veilige oversteek hier zal het tegen de richting fietsen verminderen. Het aanleggen van een veilige oversteek in de buurt van het Korporaal Strikpad en het Midland Parc (ongeveer halverwege de BW-laan) is onderdeel van de uitwerking van dit deelproject, dit is opgenomen als ontwerpopgave 4 in de nota van uitgangspunten. Wij hebben ook geconstateerd dat voor de fietsers een verbetering wenselijk is langs de verbindingsweg vanaf de BW-laan naar het sportpark Bokkeduinen, ook dit zal worden meegenomen. Dit is opgenomen als ontwerpopgave 3.
Mijn idee: Maak een tweerichtingen fietspad aan de huizenzijde, vervang het huidige meanderende fietspad aan de boszijde door een voetpad, en leg een nieuw tweerichtingen (schelpen)fietspad aan vanaf de hockey/het Bosbad over het bestaande brede pad van het Utrechts Landschap.
Deze oplossing voorkomt het huidige spookverkeer, voorkomt de 'onvermijdelijke' bomenkap aan de boszijde en zorgt voor een nieuwe aantrekkelijke directe fietsroute tussen het Bosbad/de hockey en het fietspad langs het Dierenpark en de snelfietsroute Soest-Amersfoort.
Doordat de huidige gelijkvloerse oversteek voor langzaam verkeer wordt vervangen door een fiets-/ voetgangerstunnel, gecombineerd met de hulpdiensten, wordt het langzaam verkeer 'gestuurd' voor wat betreft de routering. Het ligt voor de hand dat de tunnel in de buitenzijde van de bocht bij het spoor komt te liggen, in het verlengde van het tweerichtingen fietspad vanuit de richting van het station zodat de fietsers automatisch op het tweerichtingen fietspad aan de boszijde uitkomen. Dat betekent dat meeste fietsers aan de boszijde zullen fietsen er er minder fietsers aan de woningzijde zullen fietsen. De fietsers kunnen op meerdere plekken oversteken. Vanwege ruimtegebrek is het niet mogelijk om aan de woningzijde een tweerichtingen fietspad te maken, we realiseren ons dat de consequentie zal zijn dat hier nog tegen de richting in zal worden gefietst. Omdat de fietsintensiteit op dit fietspad zal afnemen achten wij dit acceptabel. Wel wordt dit fietspad naar een constante breedte gebracht.
Graag ook een oversteekplaats ter hoogte van het vakantiepark. Daar komen en gaan nu veel mensen het bos in en uit die oversteken. Door de drukte kan dat vaak niet in 1x en staan ze halverwege
de weg!
Het aanleggen van een veilige oversteek in de buurt van het Korporaal Strikpad en het Midland Parc (ongeveer halverwege de BW-laan) is onderdeel van de uitwerking van dit deelproject, dit is opgenomen als ontwerpopgave 4 in de nota van uitgangspunten.
Het zou fijner zijn om een twee weg fietspad aan de woonzone te maken. Zodat ook op winterdagen de jonge meiden in t zicht zijn.
een wandelpad/voetgangerspad kan dan aan de boszijde.
zodat bezoekers naar de dierentuin (die daar op drukke dagen nu op t fietspad lopen) ook veilig kunnen lopen.
tevens is t een stuk mooier om daar te lopen dan aan de woonzone.
ook scheelt t weer bomenkap, gezien de vele bomen die al onnodig gekapt zijn lijkt t mij niet verstandig om nogmaals bomen te kappen voor een tweewegkabel fietspad.
Liever bomen sparen! En veiligheid voor de fietsers aan door ze te laten fietsen aan de woonzijde.
Doordat de huidige gelijkvloerse oversteek voor langzaam verkeer wordt vervangen door een fiets-/ voetgangerstunnel, gecombineerd met de hulpdiensten, wordt het langzaam verkeer 'gestuurd' voor wat betreft de routering. Het ligt voor de hand dat de
tunnel in de buitenzijde van de bocht bij het spoor komt te liggen, in het verlengde van het tweerichtingen fietspad vanuit de richting van het station zodat de fietsers automatisch op het tweerichtingen fietspad aan de boszijde uitkomen. Dat betekent dat
meeste fietsers aan de boszijde zullen fietsen er er minder fietsers aan de woningzijde zullen fietsen. De fietsers kunnen op meerdere plekken oversteken. Vanwege ruimtegebrek is het niet mogelijk om aan de woningzijde een tweerichtingen fietspad te
maken, we realiseren ons dat de consequentie zal zijn dat hier nog tegen de richting in zal worden gefietst. Omdat de fietsintensiteit op dit fietspad zal afnemen achten wij dit acceptabel. Wel wordt dit fietspad naar een constante breedte gebracht.
Goede verbetering, doen! Dank u wel voor uw positieve reactie
Fietspaden moeten veilig zijn! Dat is wat we willen bereiken. Waarom fietst nu de helft op verkeerde richting op paden? Twee keer moeten oversteken. Fietsstoplicht dat in spits heel erg lang duurt (kan ook op korte termijn anders worden ingesteld). 
Er wordt nu geteld met lussen, maar bij de spoorovergang aan Boskant is nu de lus zo gelegd dat de opstelplek voor fietsers deels naast de lussen ligt (lussen tot stoeptegels maar fietsers stellen breder op). Je mist dus een deel in je telling. Ook moeten er lussen bij het stoplichtje komen. Dit stoplicht is officieel denk ik voor voetgangers nu en niet voor fietsers, zoals wel in het document Bijlage 1 Fiets Veilig Westzijde A’foort staat.
Oplossing; fietspad twee richtingenverkeer, echter maar aan 1 zijde aangelegd. Je moet dus goede richting op fietsen. Dan moet het wel heel breed worden!
Je kan autoweg opschuiven en laten meanderen en fietspaden juist recht trekken. Fietser wil snel.
Nu nog geen boom gekapt tbv fietser. Wel tbv kabels en leidingen. Fietspaden afgelopen 2 jaar onveiliger geworden ipv veiliger. Door sneeuwschuiver/strooiwagen is deze winter ook het fietspad aan boszijde nog gevaarlijker; dikke randen asfalt afgebrokkeld en diepe sporen naast fietspad. Ook blijven dode bomen half staan waardoor zicht slecht blijft op tegenovergesteld verkeer. Ook doet nog niet alle verlichting het langs fietspad en weg. Ook na tig meldingen niet. Er wordt verwezen naar omvormers die bij Stedin in onderhoud zouden zijn. Zet de fietser centraal.
Het fietsstoplicht bij hockeyclub heeft geen opstelplek voor fietsers. Er is wel ruimte; maak dat met spoed mogelijk aan Silverein kant.
Nu slecht onderhouden (zelfs na tig meldingen) stoeptegel fietspad aan woningzijde van spoor tot bebouwing;  aanpassen!
Het uitgangspunt is inderdaad dat er veilige fietsvoorzieningen komen. Er zijn inmiddels aanvullende fietstellingen gehouden. Het is correct dat de verkeerslichten bij de Soesterweg bedoeld zijn voor voetgangers en niet voor fietsers. Fietsers maken hier echter wel gebuik van door ook op de drukknop te drukken. De insteek is om zo min mogelijk aanpassingen aan de weg uit te voeren zodat het laten meanderen van de weg geen optie is. bovendien zou dat betekenen dat er ruimte gecreerd moet worden wat, gezien de ligging, ten koste van bomen zou gaan. De oversteek bij de hockey met de drukknop voor voetgangers komt te vervallen als gevolg van de aanleg van het voorrangsplein, het voorrangsplein zorgt er voor dat voetgangers en fietsers velig kunnen oversteken. Op dit moment wordt uitgegaan van een ontwerpbreedte van 4,0 m voor het fietspad in het bos. Het fietspad aan de woningzijde wordt naar een constante breedte gebracht.
Een vrijliggend dubbelzijdig fietspad is een verbetering. Deze zal dan inderdaad verbreedt moeten worden aangezien een breedte van 2,00 niet voldoende is voor dubbelzijdig fietsverkeer. Wel lijkt het mij crusciaal dat er veilig kan worden overgestoken. een voorangsplein nabij de soeterweg is een mooie oplossing. maar aan de kant van de spoorwegovergang is nog geen veilige overzichtelijke oversteek. Daar komt namelijk ook nog eens veel fietsverkeer uit het Monnikenboschpad. Op dit moment staat er trouwens ook een bord dubbelzijdig fietspad bij de dierentuin richting birkstraat. deze is verwarrend.. Als ontwerpbreedte voor het tweerichtingen fietspad in het bos wordt op dit moment uitgegaan van een breedte van 4,0 m. Als gevolg van de aanleg van de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers (en hulpdiensten) wordt de situatie bij het
spoor anders, het spoor kan niet meer gelijkvloers door de fietsers en voetgangers worden overgestoken, zij moeten geburik maken van de onderdoorgang. De aansluiting naar het Monnikenboschpad wordt in de uitwerking meegenomen. Tevens zullen de oversteken voor fietsers en voetgangers over de BW-laan met een
tussenberm worden vormgegeven zodat er veilig overgestoken kan worden.
Als aan de boszijde een tweezijdig fiespad komt, hoeft aan de woningzijde niets gedaan te worden. Het fietspad aan de woningzijde heeft een wisselende breedte wat oncomfortabel en als hinderlijk ervaren wordt. Daarom wordt dit fietspad naar een constante breedte aangepast.
Prima om het fietspad te verbreden. Dit zal helaas wel wat bomen kosten. Hoewel compenseren de schade niet helemaal kan vergoeden, is kan het planten van bomen rond de Stichtse Rotonde wat bieden. Dank u wel voor uw positieve reactie. In de Melksteeg is compensatie voor de Westelijke ontsluiting voorzien. Ook de bomen die voorzien waren om te kappen voor de verbreding van het fietspad zijn hier gecompenseerd.
Het lijkt mij een goed plan om hier een tweerichtingsfietspad aan te leggen. Dit wordt nu ook al door veel mensen (voornamelijk jongeren die richting de hockey fietsen) zo gebruikt. Zo wordt het ook veiliger en makkelijker om bij het dierenpark te komen vanaf de zuidkant.
Ik denk dat het wel belangrijk is om met het fietspad aan de andere zijde van de weg te kijken in hoeverre deze aangepast moet worden. Het lijkt mij belangrijk om deze te behouden vanwege de verbinding met sportpark Bokkeduinen, de Soesterweg, het AZC en de scoutingvereniging. Eventueel zou het een goede oplossing zijn om ook van deze een tweerichtingsfietspad te maken, voornamelijk het deel tussen de Soesterweg en de spoorwegovergang bij de Kabouterhut. Als oversteekplaatsen kunnen die bij de spoorwegovergang en het dierenpark behouden blijven. Met als toevoeging het verkeersplein bij de kruising met de Soesterweg.
Dank u wel voor uw positieve reactie. Omdat de weg niet aangepast wordt is er onvoldoende breedte beschikbaar aan de woningzijde van de BW-laan om het fietspad hier naar een tweerichtingen fietspad te verbreden. Wel is het voorstel om dit fietspad naar een constante breedte te brengen, de breedte is nu niet constant. De
doorgaande fietsroute is echter via de andere zijde in het bos, daar zullen de meeste fietsers rijden.
Een tweerichtingfietspad maakt het veiliger om met de fiets en kinderen naar de dierentuin, het bos of naar het sportpark te gaan. Je hoeft dan niet meer de drukke weg over te steken. Daarbij is het ook als het gedeelte naar het Monnikenboschpad ook tweerichting wordt. Goede duurzame (gaat uit of brand minder fel bij geen gebruik) verlichting is ook fijn bij dit fietspad. Dank u wel voor uw positieve reactie. De aansluiting naar het Monnikenboschpad wordt ook naar een voldoende breedte gebracht om tweerichtingen fietsverkeer veilig te kunnen faciliteren. Voor de verlichting in het bos wordt uitgegaan van vleermuisvriendelijke verlichting. Verlichting die aan gaat bij naderende fietsers en
vervolgens weer uit zorgt voor meer verstoring voor dieren dan constant brandende verlichting. Wel wordt onderzocht vanaf welk tijdstip in de avond de verlichting uitgezet kan worden.
Goed om het fietspad te verbreden. Dank u wel voor uw positieve reactie.

 

Fietsersbond Amersfoort

April 28, 2023

Een twee-richtingen fietspad aan beide zijden van de BW-laan vinden wij absoluut noodzakelijk. De huidige autoweg is al heel druk en dat zal in de toekomst “nog wat kunnen toenemen”. Voor fietsers is de oversteek onveilig en onaangenaam en het aantal oversteken dient zo beperkt mogelijk te zijn. Aan beide zijden bevinden zich flinke fietsbestemmingen.

Ruimtegebrek speelt kennelijk een rol aan de woningzijde. Uitgaande van bromfietsen op de hoofdrijbaan geeft de CROW richtlijn 2022 een breedte van 2,30 – 3,80m afhankelijk van het aantal te verwachten fietsers. Wij vragen om een maximale inspanning voor ook een twee-richtingen fietspad aan de zijde van de woningen, ook ten behoeve van een sociaal veilige route in twee richtingen. Nu wordt al aan beide zijden op veel te smalle paden in twee richtingen gefietst. Een ontwerp voor één-richting zal slechts theoretische betekenis hebben en de onveilige situatie doen voortbestaan.

Wat betreft het fietspad aan de boszijde zijn wij voor variant c. Indien aan de overzijde de twee-richtingen sociaal veilige route wordt gerealiseerd, is er meer vrijheid voor meanderen en het sparen van bomen. Wij gaan ervan uit dat alle te verwijderen bomen ruim worden gecompenseerd. Dit voor een positieve natuurbalans met bovendien extra winst door meer fietsen.

Anoniem

April 28, 2023

Het Dierenpark is gericht op autobezoekers, en lijkt zelfs te vergeten dat hun bezoekers op het moment dat ze uit de auto stappen voetgangers worden of dat bezoekers per fiets komen, of dat er ook fietsers en voetgangers zijn die op de openbare weg langs het Dierenpark doorgaand verkeer zijn. Op drukke Dierenparkdagen zijn de autoverkeerregelaars van het Dierenpark exclusief gericht om de autobezoekers het parkeerterrein op te jagen, ten koste van het openbare verkeer van fietsers en voetgangers. De uitgang van het Dierenpark is op drukke dagen een constante dreiging en een constant gevaar voor fietsers en voetgangers.

De gemeente zou eens met de directie van het Dierenpark in gesprek kunnen gaan over dit soort kwesties. Wat kan het Dierenpark bijdragen aan de modal shift? Wil het Dierenpark zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen?

Het autoplein bij het Dierenpark is allang aan herinrichting toe. En dan nu ten koste van het autoverkeer, en ten gunste van fietsers en voetgangers. De verregaande facilitering van het autoverkeer heeft de ruimte voor fietsers en voetgangers veel te ver ingeperkt. Het autoplein in de bocht, bij de ingang van het Dierenpark, heeft al eens een dodelijk slachtoffer gekost. Wat te denken van een voorrangsplein op deze plek? 

 

Ton

April 26, 2023

Als het tweezijdige fietspad aan de boszijde moet komen kost dat veel groen om te realiseren. Aan de woningzijde is daar meer ruimte voor zonder dat het ten koste van het groen gaat. Fietspad aan boszijde afsluiten voor fietsers, het is een smal fietspad, maak er een voetpad van.

Bob Bakker

April 26, 2023

Waarom trekt u het vrijliggend tweerichtingenfietspad zijde Bos Brikhoven niet direct door naar het doorijfietspad Utrecht Amersfoort. Dit kan over het parkeerterrein van het Dierenpark Amersfoort (wat u immers gaat herinrichten) en achter het parkeerterrein van de Kabouterhut. Doorgaand fietsverkeer komend vanaf de Amsterdamseweg kan dan rechtstreeks doorrijden richting Utrecht

Marja

April 25, 2023

 

Minder autoasfalt nodig: ruimte voor fietsers

Het 1-richtingsfietspad aan de woningzijde BW-noord zal in 2 richtingen blijven worden gebruikt (kortste weg naar zuiden vanaf Korporaal Strikpad en ‘s avonds sociaal veiliger). Dus faciliteer dat 2-richtingengebruik door nu écht een keuze voor fietsers en voetgangers te maken: maak ruimte door de autoweg te versmallen passend bij de huidige maximale snelheid van 50 km/u (i.p.v. huidige wegbreedte ontworpen voor 80 km/u). Dan kan het fietspad aan de woningzijde voldoende breedte krijgen voor fietsers in 2 richtingen en hoeft er geen breed fietspad ten koste van het bos Birkhoven te komen. Fijn dat de gemeente ruim baan wil maken voor fietsers en voetgangers maar waarom zou dat (weer) ten koste moeten gaan van het groen als je auto-asfalt(breedte) over hebt?

 

Denk aan de voetgangers

In de BW-laan Noord komt de voetganger er in de huidige situatie bekaaid vanaf (plaatselijk geen trottoir of zeer smal). In de nieuwe plannen komt de voetganger (of voorzieningen als een trottoir) in het geheel niet meer voor. Maak een fijn voetpad van en naar het Dierenpark en Sportpark Birkhoven. (Als er daarbij dan ook op cruciale plekken veilige oversteekplaatsen vanaf de woningzijde komen, kan een voetpad over de volle lengte aan die woningzijde misschien achterwege blijven).

Alex ferguson

April 23, 2023

Goed plan, want nu zij beide fietspaden smal en in het donker onveilig.

Maartje

April 22, 2023

Ik ben erg blij met dit bericht want de situatie is nu voor mij en mijn dochter gevaarlijk omdat we nu 2 keer de BW laan moeten oversteken om naar sportpark Bokkeduinen te komen (wat tegen intuïtief is daarom heel graag aan de westkant van de weg en niet aan de huizenkant wat anderen hier suggereren) waarvan 1 gevaarlijke oversteek bij de voetgangersstoplicht (die automobilisten vaak over het hoofd zien). Dit nodigt uit om nu al aan de verkeerde kant van de weg te rijden. Mijn voorkeur gaat uit naar optie A (verbreding huidig fietspad). Dit omdat het de snelste route is (in tegenstelling tot optie B) en voor minder bomenkap zorgt dan optie C.

Ik heb nog 2 aanvullende verzoeken:

- mag er een veilige fietsoversteek over de BW-laan komen vanaf Fit Academy. Als we van dat sportpark afkomen en richting het dierenpark willen rijden moeten we of illegaal aan de oostkant tegen het verkeer inrijden; of wel oversteken naar de westkant maar een stukje door de berm rijden, of een stuk terug rijden en bij het voetgangersstoplicht oversteken.

- mag er een fietspad komen vanaf de BW laan naar sportpark Birkhoven. Nu moet je als fietser of over de stoep of gevaarlijk de auto straat oversteken om op de auto straat verder naar het sportpark te rijden. Kleine kinderen fietsend tussen de auto's door is erg gevaarlijk en het voelt vreemd dat fietsen naar een sportpark niet gefaciliteerd wordt. 

Marinus Velden

April 22, 2023

Mijn idee: Maak een tweerichtingen fietspad aan de huizenzijde, vervang het huidige meanderende fietspad aan de boszijde door een voetpad, en leg een nieuw tweerichtingen (schelpen)fietspad aan vanaf de hockey/het Bosbad over het bestaande brede pad van het Utrechts Landschap.

Deze oplossing voorkomt het huidige spookverkeer, voorkomt de 'onvermijdelijke' bomenkap aan de boszijde en zorgt voor een nieuwe aantrekkelijke directe fietsroute tussen het Bosbad/de hockey en het fietspad langs het Dierenpark en de snelfietsroute Soest-Amersfoort.

 

 

 

Lotje

April 11, 2023

Graag ook een oversteekplaats ter hoogte van het vakantiepark. Daar komen en gaan nu veel mensen het bos in en uit die oversteken. Door de drukte kan dat vaak niet in 1x en staan ze halverwege de weg !

Jessica

April 07, 2023

Het zou fijner zijn om een twee weg fietspad aan de woonzone te maken. Zodat ook op winterdagen de jonge meiden in t zicht zijn.

een wandelpad/voetgangerspad kan dan aan de boszijde.

zodat bezoekers naar de dierentuin (die daar op drukke dagen nu op t fietspad lopen) ook veilig kunnen lopen. 
tevens is t een stuk mooier om daar te lopen dan aan de woonzone.

ook scheelt t weer bomenkap, gezien de vele bomen die al onnodig gekapt zijn lijkt t mij niet verstandig om nogmaals bomen te kappen voor een tweewegkabel fietspad.

Liever bomen sparen! En veiligheid voor de fietsers aan door ze te laten fietsen aan de woonzijde.

 

Johan

April 07, 2023

Goede verbetering, doen!

Buurtbewoner en fietser

April 05, 2023

Fietspaden moeten veilig zijn! Dat is wat we willen bereiken. Waarom fietst nu de helft op verkeerde richting op paden? Twee keer moeten oversteken. Fietsstoplicht dat in spits heel erg lang duurt (kan ook op korte termijn anders worden ingesteld).

Er wordt nu geteld met lussen, maar bij de spoorovergang aan Boskant is nu de lus zo gelegd dat de opstelplek voor fietsers deels naast de lussen ligt (lussen tot stoeptegels maar fietsers stellen breder op). Je mist dus een deel in je telling. Ook moeten er lussen bij het stoplichtje komen. Dit stoplicht is officieel denk ik voor voetgangers nu en niet voor fietsers, zoals wel in het document Bijlage 1 Fiets Veilig Westzijde A’foort staat.

Oplossing; fietspad twee richtingenverkeer, echter maar aan 1 zijde aangelegd. Je moet dus goede richting op fietsen. Dan moet het wel heel breed worden!

Je kan autoweg opschuiven en laten meanderen en fietspaden juist recht trekken. Fietser wil snel.

Nu nog geen boom gekapt tbv fietser. Wel tbv kabels en leidingen. Fietspaden afgelopen 2 jaar onveiliger geworden ipv veiliger. Door sneeuwschuiver/strooiwagen is deze winter ook het fietspad aan boszijde nog gevaarlijker; dikke randen asfalt afgebrokkeld en diepe sporen naast fietspad. Ook blijven dode bomen half staan waardoor zicht slecht blijft op tegenovergesteld verkeer. Ook doet nog niet alle verlichting het langs fietspad en weg. Ook na tig meldingen niet. Er wordt verwezen naar omvormers die bij Stedin in onderhoud zouden zijn. Zet de fietser centraal.

Het fietsstoplicht bij hockeyclub heeft geen opstelplek voor fietsers. Er is wel ruimte; maak dat met spoed mogelijk aan Silverein kant.

Nu slecht onderhouden (zelfs na tig meldingen) stoeptegel fietspad aan woningzijde van spoor tot bebouwing; aanpassen!

jelle

April 04, 2023

Een vrijliggend dubbelzijdig fietspad is een verbetering. Deze zal dan inderdaad verbreedt moeten worden aangezien een breedte van 2,00 niet voldoende is voor dubbelzijdig fietsverkeer. Wel lijkt het mij crusciaal dat er veilig kan worden overgestoken. een voorangsplein nabij de soeterweg is een mooie oplossing. maar aan de kant van de spoorwegovergang is nog geen veilige overzichtelijke oversteek. Daar komt namelijk ook nog eens veel fietsverkeer uit het Monnikenboschpad. Op dit moment staat er trouwens ook een bord dubbelzijdig fietspad bij de dierentuin richting birkstraat. deze is verwarrend..

Jantinus Ziengs

April 03, 2023

Als aan de boszijde een tweezijdig fiespad komt, hoeft aan de woningzijde niets gedaan te worden.

Jantinus Ziengs

April 03, 2023

Prima om het fietspad te verbreden.
Dit zal helaas wel wat bomen kosten. Hoewel compenseren de schade niet helemaal kan vergoeden, is kan het planten van bomen rond de Stichtse Rotonde wat bieden.

Robin

April 03, 2023

Het lijkt mij een goed plan om hier een tweerichtingsfietspad aan te leggen. Dit wordt nu ook al door veel mensen (voornamelijk jongeren die richting de hockey fietsen) zo gebruikt. Zo wordt het ook veiliger en makkelijker om bij het dierenpark te komen vanaf de zuidkant.

Ik denk dat het wel belangrijk is om met het fietspad aan de andere zijde van de weg te kijken in hoeverre deze aangepast moet worden. Het lijkt mij belangrijk om deze te behouden vanwege de verbinding met sportpark Bokkeduinen, de Soesterweg, het AZC en de scoutingvereniging. Eventueel zou het een goede oplossing zijn om ook van deze een tweerichtingsfietspad te maken, voornamelijk het deel tussen de Soesterweg en de spoorwegovergang bij de Kabouterhut. Als oversteekplaatsen kunnen die bij de spoorwegovergang en het dierenpark behouden blijven. Met als toevoeging het verkeersplein bij de kruising met de Soesterweg.

Nynke

March 29, 2023

Een tweerichtingfietspad maakt het veiliger om met de fiets en kinderen naar de dierentuin, het bos of naar het sportpark te gaan. Je hoeft dan niet meer de drukke weg over te steken. Daarbij is het ook als het gedeelte naar het Monnikenboschpad ook tweerichting wordt. Goede duurzame (gaat uit of brand minder fel bij geen gebruik) verlichting is ook fijn bij dit fietspad. 

Otto

March 28, 2023

Goed om het fietspad te verbreden.

Cookie settings