Ideeën voor het middendeel

March 21, 2023 20 comments

We zijn benieuwd naar je ideeën voor dit gebied of voor een tunnel. Hieronder kun je reageren, houd daarbij wel rekening met de huisregels Met Amersfoort.

Comments

20  reacties

Elbert May 05, 2023

Het verbeteren van de veiligheid voor fietsers en voetgangers Westzijde Amersfoort is een uitstekend idee/plan.

De huidige fiets-/voetpaden zijn te smal, worden onjuist gebruikt (2 richtingen; voetgangers op fietspad) en zijn gezien de hoeveelheid ongelukken in de dagelijkse praktijk een fors stuk gevaarlijker dan de spoorwegovergang. ProRail heeft deze niet geclassificeerd als hoog risico. Bovendien rijden de treinen er relatief langzaam ivm de ligging dichtbij het station.

(de afgelopen decennia is er een fors aantal ongelukken op de fietsvoet-paden en oversteken gemeld met daaronder een dodelijk ongeval op de fietsoversteek bij de ingang van de dierentuin; de spoorovergang kent af en toe eenzijdige, trieste, ongevallen (de traumahelikopter komt protocollair, maar kun je suïcide op het spoor altijd voorkomen?) en in de afgelopen decennia is er slechts 1 melding van een fietser die de dichte spoorbomen negeerde en tussendoor omzeilde).

 

De uitvoering van het project lijkt op belangrijke facetten echter een stuk minder hoopvol.

 

Net als bij het ontwerp van de Westelijke Ontsluiting lijkt in Fietsveilig Westzijde Amersfoort de voetganger de dupe te worden van gebrekkige ontwerpeisen/kwaliteiten. De tekening van het schetsontwerp van het fietsvoetviaduct laat een slechts 1,5 meter breed voetpad zien en het woord voetganger komt nauwelijks voor in de diverse documenten.

Het is in de omgeving Spoorwegovergang-Dierenpark-Bosbad op bepaalde momenten druk tot soms zelfs zeer druk met verschillende soorten voetgangers (individueel en groepen): kinderen naar en van school/opvang, sporters, wandelaars, mindervaliden (rolstoelen/rollators), gezinnen (azc, dierenpark, (bos)bad), hondenuitlaters etc..

Bouw Advies Toegankelijkheid BAT adviseert in ‘Voetpaden voor iedereen’: “Een voetpad dat intensief gebruikt wordt en/of regelmatig door mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel wordt gebruikt is bij voorkeur breder dan 2,4 m maar tenminste 1,8 meter breed (exclusief de trottoirband)”.

Tegenliggers moeten elkaar veilig kunnen passeren zonder tussen de fietsers, bakfietsers en wielrenners met 20-30km per uur terecht te komen.

Afgelopen zondagmiddag passeerde ik rond 16:00 uur de spooroverweg. Het was druk: een paar individuele fietsers, 3 wielrenners, een groep van ca.10 senioren op de elektrische fiets, een gezin met 3 kleine kinderen op de fiets, een oudere dame met rollator, een oudere in de rolstoel die werd voortgeduwd en verder nog wat individuele voetgangers. Gelukkig wandelde de dame met de rollator aan de andere zijde, want elkaar passeren op het voetpad is in de huidige situatie onmogelijk.  

 

Het dogma dat de bestaande autoweg niet kan worden aangepast moet van tafel. Die weg

is ooit ontworpen voor 80km/u en er kan dus ruimte worden gewonnen door versmalling. Ook verschuiving naar de boszijde lijkt noodzakelijk en verstandig om voldoende breedte voor de voetganger en fietser aan de huizenzijde te realiseren.

Mogelijk kan het fietspad in het bos dan zelfs helemaal verdwijnen. En al helemaal als bij de ingang van de dierentuin ook een ovonde met voorrang voor de fietser en voetganger wordt aangelegd; voorrangsrotonde met snelheidsbeperkende maatregelen voor de auto. Ik neem aan dat bij het Bosbad/Sportpark daar al voor is gekozen en het auto-ontwerp nu wordt aangepast naar een fietsveilig-ontwerp.

 

Anoniem April 30, 2023

Spoorwegovergang: graag nu direct de aansluitingen fiets/voetganger verbeteren, het is daar rommelig, smal, etc. De discussie over een tunnel duurt daar te lang voor. Tevens de bomen die door vorige coalitie gekapt zijn zsm herplanten. 
Tunnel voor fietsers kan op termijn beter opgelost worden door Prorail te laten zakken met het spoor: Spoor door tunnelbak en daarbovenop een brede zone voor noord<>zuid verbinding voor fiets, voetganger, auto, EN flora/fauna.
Een tunnel zou potentieel alleen voor (jeugdige) fietsers wenselijk kunnen zijn, maar is nagenoeg onmogelijk in te passen gezien de vele verbindingen. En dan nog, ik heb als fietser nooit last gehad van die overgang. De wachttijd is verwaarloosbaar, en meestal heb je nul tijdverlies. Via een tunnel heb je altijd iets tijdverlies, zeker als je net een kant op moet die niet in de tunnelrichting is.

 

Marinus April 30, 2023

Hoe graag zou ik de Amersfoortse Fietsersbond serieus willen nemen. Dat valt me moeilijk, nu de Fietsersbond blijkens zijn reactie nog steeds nostalgische gevoelens koestert over die oude "mooie" fietsbrug over het spoor. Hoe mooi was die brug nou helemaal? Die zou eerder lelijk, lastig, steil en gevaarlijk worden, ook voor voetgangers, - en nog peperduur ook. Enfin, de nu gepresenteerde maatregelen geven inderdaad geen helder beeld van de aansluitingen van de fietsroutes op een tunnelvariant. En hoe "mooi" wordt die tunnelvariant nou helemaal, ook voor voetgangers? En hoe nodig ? En hoe steil? Hoe veilig? En hoe duur?

 

Henk ter Horst April 30, 2023

1.    Verkeers-telling ontbreekt

Tijdens de bijeenkomst op 30 maart 2023 over het project ‘Fiets veilig Westzijde Amersfoort’ kon de wethouder de heer Bijlholt geen cijfers overleggen over de frequentie waarmee hulp­dienstvoertuigen gebruik maken van de spoorwegovergang. Dat verbaasde mij, want zonder deze gegevens mist mijns inziens het plan de noodzakelijke basis.

 Afgelopen week heb ik daarom geteld hoe vaak hulpdienstvoertuigen gebruik maken van de spoorwegovergang: 6 politie-auto’s, 1 ziekenauto en 1 colonne van 2 brandweerauto’s. Geen van deze voertuigen heeft stilgestaan voor de spoorweg­overgang. Dit betekent dat op basis van mijn telling de hulpdiensten geen enkele baat zouden hebben bij een tunnel ter plaatse van de spoorwegovergang (de combitunnel). Als u daarentegen toch een relevant opont­houd verwacht voor de hulpdiensten, dan zult u hiervoor ook een telling moeten uitvoeren maar dan over een langere periode, bijvoorbeeld een half jaar.

Verzoek 1.1: Kunt u uw plan onderbouwen met een verkeerstelling gedurende een voldoende lange periode, bijvoorbeeld een half jaar? Beoogde resultaten: frequentie hulpdienstenvoer­tuigen op tracé (aantal per dag); stilstandsduur bij spoorwegovergang.

Verzoek 1.2: Als uw resultaten die van mij bevestigen, dan verzoek ik u om de combitunnel uit het plan te schrappen.

2.    Combitunnel levert meer gevaarlijke situatie op

Het rendement van de combitunnel acht ik nihil en daarnaast zijn er meerdere nadelen te verwachten:

·         de hoge extra kosten;

·         concurrentie tussen de hulpdiensten en de beoogde primaire gebruikers (voetgangers, skeelers, fietsers en gebruikers van invalidewagens);

·         te grote tunneldiepte en daardoor te grote hellingshoek.

Verzoek 2.1: Maak de tunnel alleen voor de primaire gebruikers (zodat 1) geen onnodige kosten worden gemaakt, 2) deze gevaarlijke situatie wordt voorkomen en 3) de tunneldiepte beperkt blijft en daarmee de hellingshoek (zoals bijvoorbeeld bij de Koppelpoort-tunnel).

Verzoek 2.2: Maak de tunnel voldoende breed zodat deze veilig gebruikt kan worden door gezinnen met karretjes, bezoekers dierentuin en bos; gezinnen AZC, langeafstandswandelaars, honden­uitlaters, etc.

Verzoek 2.3: Plaats voldoende verlichting voor de veiligheid.

Verzoek 2.4: Laat de wanden aankleden door de dierentuin met “Wat leeft er onder de grond”.

 

 

 

Fietsersbond Amersfoort April 28, 2023

In de plannen voor WO was een mooie fietsbrug opgenomen met goede aansluitingen op de fietspaden in verschillende richtingen. Het voorstel gaat uit van een tunnel in lijn met het coalitie akkoord, echter zonder enige duidelijkheid over de aansluitingen, waaronder op de doorfietsroute Utrecht. De keuze voor een tunnel is toen (te) snel gemaakt. Wij vragen om een nadere afweging van fietsbrug – tunnel aan de hand van globale ontwerpen met de aansluitingen op fietsroutes en oversteken over de autoweg. Dat moet mogelijk zijn in kort tijdsbestek en kan een gemiste kans voorkomen.

Indien daaruit komt dat het toch een tunnel moet worden, pleiten wij voor variant 2 of 3 van het Voorstel met een doorrijhoogte van 2,5m voor fietsers ter beperking van het hoogteverschil.

Anoniem April 27, 2023

Een probleem is dat de spoorlijn verdiept ligt in de BW-laan. Als je vervolgens een tunnel of een brug wilt bouwen voor fietsers en voetgangers wordt dat een crime. Het kost niet alleen miljoenen, maar het wordt ook onveiliger, zeg maar gevaarlijker, en het is een omweg voor fietsers. Vooral voetgangers gaan er op achteruit.

Er zijn fietsers zonder middenmotor of voetgangers met buggy die de helling naar de entree van de kazerne / Aletta Jacobslaan nu al te steil vinden. Dat wordt alleen maar erger met een tunnel onder de overweg of een brug over de overweg, hoe duur je 'm ook maakt. Om daar dan ook nog hulpdiensten door te laten wurmen...

Een tunnelplan belooft weinig voor de veiligheid van fietsers en voetgangers, laat staan het comfort. Nu zijn er vrijliggende fietspaden en vrijliggende voetpaden (waar trouwens best wat aan te verbeteren valt), maar wie zou dat willen ruilen voor een minder veilige omweg met een steilere helling? Kan het CDA op dit punt - en alleen op dit punt - de coalitie-afspraken nog even aanscherpen!

Oh ja, die overweg zou dus onveilig zijn. Hoezo onveilig? Dat mag gelden iets verderop, voor voetgangers en fietsers bij het autoplein bij het Dierenpark of voor fietsers en voetgangers bij de entree van de kazerne, maar toch niet voor de overweg zelf. Als die onveilig zou zijn, had ProRail er allang werk van willen maken voor eigen rekening. Nu wil ze er hoogstens werk van maken voor rekening van de gemeente Amersfoort. Die groeit de miljoenen zeker op de rug.

Hopelijk hoeven hulpdiensten straks niet uit te rukken vanwege ongelukken met fietsers en voetgangers op een tunnel onder de overweg of - nog erger - een brug erover.  

 

 

 

Bob Bakker April 27, 2023

Als omwonende (BW laan 192) vind ik het onacceptabel, dat er niets gedaan wordt aan een verbetering van het leefmilieu en de onveiligheid voor fietsers, wandelaars en omwonenden van de BW laan tussen de kruising BW-DF en het spoor. Tijdens spitsuren is het voor mij en mijn buren vrijwel onmogelijk geworden om met de auto mijn woonerf te verlaten. Het kruisen van een 2 m breed tweerichting fietspad (gelegen op 1 m afstand van de erfgrens) en het oprijden van een direct daarnaast gelegen drukke autoweg met drie aaneengesloten rijbanen waaraan ook nog een bushalte ligt, is tijdens het spitsuur onmogelijk en gedurende de rest van de dag zeer risicovol. Dit is niet alleen een probleem voor omwonenden, maar zeker ook voor fietsers en voetgangers, die via een smal fietspad  aan de zuid en westzijde van de BW laan, de ingang van de Bernardkazerne, de toegang tot de Aletta Jacobslaan en de opritten naar woonhuizen moeten passeren om tenslotte via de drukke kruising met de DF laan het brede tweerichtings fietspad langs de BW laan naar het station te bereiken.

In uw voorstel voor  de aanleg van een ongelijkvloerse onderdoorgang onder het spoor voor fietsers en hulpdiensten (combi-tunnel), wordt niet expliciet aangegeven waar de combi-tunnel is gepland  “Uitgangspunt is dat ‘combitunnel’ naast de huidige gelijkvloerse spoorkruising van de Barchman Wuytierslaan wordt gemaakt” . Als je het voorstel verder analyseert kan je al snel concluderen dat men bij de zinsnede “naast de huidige gelijkvloerse spoorkruising” vooral denkt aan de westzijde van de huidige gelijkvloerse spoorkruising. Als zodanig is dit al voorzien in het tracé voor het doorrijfietspad Utrecht-Amersfoort  en u anticipeert hier nu verder op met een herinrichting van het parkeerterrein van Dierenpark Amersfoort en het parkeerterrein Kabouterhut. Het maken van een ongelijkvloerse onderdoorgang voor fietsers aan de westzijde van de huidige gelijkvloerse spoorkruising zal er alleen maar toe leiden dat een geconcentreerde stroom fietsers langs de zuidkant van de BW laan naar het kruispunt DF-BW laan geleid wordt. Hetgeen de hierboven geschetste  problemen allen maar vergergert. Uw investering zal leiden tot meer Fiets Onveiligheid.

Mijn sterke voorkeur is om de combi-tunnel aan de oostzijde van de huidige gelijkvloerse spoorkruising te maken en het fietspad vanaf deze tunnel rechtstreeks aan te sluiten op de veilige en rustige fiets- en voetgangersoversteekplaats aan de oostzijde van het kruispunt BW-DF laan. Het is goedkoper en eenvoudiger omdat er meer ruimte is aan de oostzijde van de BW laan en fietsers de bebouwing aan de zuidzijde en de drukke oversteek over de DF kunnen vermijden. Ik heb hiervoor een schets ontwerp gemaakt dat ik een detail nota m.b.t. uw plannen heb opgenomen die ik per email naar u toestuur. 

Terecht stelt U onder 3.5 – ad 1 de vraag : Wordt er wel of geen rekening gehouden met eventuele toekomstige aanleg/uitbreiding tot volwaardige autotunnel voor al het autoverkeer c.q. welke hulpdiensten moeten van de tunnel gebruik kunnen maken?  Ik stel voor dat u de optie van een fietstunnel, die onderdeel is van een combi + autotunnel (TUNNEL) gelegen op de oude ontwerplocatie (W.O variant 7B), serieus in ogenschouw neemt. Het fiets / voetgangers gedeelte zou daarbij het beste aan de oostzijde van de TUNNEL gesitueerd moeten worden. De eenmalige bouw van een dergelijk TUNNEL, zaL nu en in de toekomst een goede en waarschijnlijk ook efficiënte investering zijn.

In het Plan voor Fiets Veilig Westzijde Amersfoort, heeft u een Figuur 6 opgenomen, Spoor kruisende passages conform het  ontwerp voor de Westelijke Ontsluiting (variant 7B). Deze Fig. 6 geeft een goed beeld van de maatregelen die nodig worden geacht om tot een goede oplossing te komen voor de complexe verkeerssituatie tussen de overweg en de kruising DF-BW laan. Voor dit gedeelte zijn 3 maatregelen voorgesteld:

De BW laan wordt vanaf de aansluiting met de DF laan in noordelijke richting opgeschoven en komt daardoor dichter bij het spoor te liggen, waardoor er ruimte komt voor, .

  • Een spoor kruisend viaduct (“brug’) voor fietsers en voetgangers over het spoor met aftakking naar de westelijk en oostelijk zijde van de BW laan Noord. Over deze brug zou al het fietsverkeer komende vanaf de Amsterdamseweg, de Birkstraat, Birkhoven en vanaf het doorrijfietspad Utrecht-Amersfoort rechtstre eks naar het tweerichting fietspad langs de BW laan geleid worden
  • Een ontsluitingsweg op maaiveld niveau voor lokaal verkeer naar de Bernard kazerne, de Aletta Jacobslaan en de bewoners die aan de BW laan tussen de Aletta Jacobslaan en het kruispunt DF-BW laan wonen

Ik heb een schets ontwerp gemaakt, waarbij het spoor kruisende viaduct genoemd onder de tweede bullit, conform de wens in Fiets Veilig Westelijk Amersfoort, vervangen is door een ongelijkvloerse onderdoorgang voor fietsers en hulpdiensten en er voor de twee andere maatregelen 1 en 3 een alternatieve oplssing is gemaakt.

Mijn voorstel is om voor het doorgaande autoverkeer van en naar de bestaande spoorwegovergang, een aparte rijbaan te maken die net ten noorden van de huidige BW laan het kruispunt  DF-BW bereikt.  Dit biedt de mogelijkheid om de twee andere maatregelen uit te voeren. Het opschuiven van de doorgaande weg in noordelijke richting betekent op termijn veel minder hinder en overlast voor omwonenden terwijl de bestaande BW laan, tussen de huidige kruising DF-BW en de ingang van de Bernardkazerne gebruikt kan worden als lokale ontsluitingsweg. Ik heb hiervoor een schets ontwerp gemaakt dat ik een detail nota m.b.t. uw plannen heb opgenomen die ik per email naar u toestuur.   

Marja April 25, 2023

 

Geen probleem, wel nadelen

Huidige overweg is géén veiligheidsprobleem (geen prioriteit in risicoanalyse/overwegenregister ProRail, géén toename aantal treinen in toekomst, géén cijfers noch klachten vanuit hulpdiensten).

Een tunnel is een (politiek gemotiveerde) dure oplossing voor een niet-bestaand veiligheidsprobleem en heeft diverse nadelen. Voorbeelden: hellingen (oncomfortabel - vooral voor zwakkere fietsers -) en sociale veiligheid. Het vermijden van autosluipverkeer door de fiets-/hulpdienstentunnel wordt bestempeld als ontwerpopgave, maar elders in het land is ontwerpers dat nog nooit gelukt.

 

Voetgangers in de knel

Het plan (Zuid, Midden én Noord) heeft geen/onvoldoende aandacht voor de voetgangers.

Als er al een tunnel zou moeten komen, is het getoonde ontwerp met slechts aan 1 zijde een voetpad van 1,5 meter breed voor voetgangers in 2 richtingen volstrekt ontoereikend. Die 1 x 1,5 m is een verslechtering t.o.v. de huidige voetpaden aan weerszijden van de overweg (veelvuldig gebruikt door treinreizende bezoekers van Dierenpark en bewoners van AZC met kinderwagens). Bovendien houdt het geen rekening met te verwachten toename van voetgangers als gevolg van de forse ontwikkelingen op het Mgr. Blom-terrein.

Alex Ferguson April 23, 2023

Het aanleggen van een fietstunnel lijkt mij overdreven. Over wat voor fietsverkeer gaat het eigenlijk? Net als het gemotoriseerd verkeer kan het fietsverkeer tich even wachten tot een trein gepasseerd is? Indien het een probleem is dat fietsers onder de spoorbomen doorkruipen kan er toch wel een hindernis verzonnen worden? Vroeger waren de spoorbomen voorzien van daaraan hangende stalen netten. 
 

Ik denk dat de vele miljoenen die bestemd zouden zijn voor deze tunnel met veel meer effect voor de veligheid van fietsers elders in Amersfoort aangewend kunnen worden, waar het fietsverkeer intensiever en/of diverser is. Denk bijvoorbeeld aan het verbreden  van hetfietspad aan de Stadsring of renivatie en verbreding van de fietspaden op de Nijverheidsweg, gedeelte Rova.

Hemmo April 20, 2023

Een goede aansluiting op de fietsroute langs het spoort naar Soesterberg.

Als je van het Noorden komt en naar Soesterberg wilt fietsen (of of van Soesterberg naar het Noorden wilt), moet je nu al een onhandige slinger om de dierentuin en de pannenkoekenboerderij maken om het fietspad naar Soesterberg op te pikken. Als ik naar de plaatjes kijk, wordt het met een tunnel niet makkelijker om op de doorfietsroute langs het spoor te komen.  Er zijn volgens mij plannen om de doorfietsroute Amersfoort-Utrecht aantrekkelijker te maken, daar hoort dan m.i. een goede koppeling bij met andere fietsroutes. Een oplossing is een doorsteek langs het parkeerterrein van de dierentuin.

Fietspad langs het spoor richitng west April 20, 2023

Het fietspad dat parallel aan het spoor loopt richting Soest en als fietssnelweg door loopt naar Utrecht is nog veel te smal en slecht onderhouden. Deze moet eigenlijk ook even breed zijn als het fiets pad waar het op aan sluit.

Mickel April 18, 2023

Waar is de optie van de fiets/voetgangersbrug gebleven, is volgens mij goedkoper als een tunnel en gedurende de bouw is daar het minste overlast van? Vanaf de BW laan zit je al bijna op hoogte, een deel kan zo landen op het fietspad achter de kabouterhut (dan heb je per fiets ook bereikbaarheid naar de dierentuin) en een deel wat voor het AZC langs gaat en een dubbel fietspad langs die zijde tot aan de soesterweg.   

Laura April 09, 2023

Liefst een tunnel voor zowel autoverkeer als fietsverkeer, ivm toenemende drukte en filevorming daar. Maar in élk geval iets doen aan de overgang voor fietsers/voetgangers, (tunnel of brug) voor de veiligheid ivm dubbele spoor. Treinen komen vaak vlak na elkaar en uit tegenslgestelde richting. Niet iedereen is daar bedacht op. Na 5 jaar wonen in Amersfoort al 3x een traumaheli zien landen ivm aanrijding. Ook elke keer wanneer scholieren vlak na trein 1 het spoor overschieten houd ik mijn hart vast dat er geen tweede trein komt. 

Johan April 07, 2023

Fietstunnel en 2 richtingen fietspad is praktische oplossing daar. BK ingang sluiten.

Andreas April 06, 2023

De term 'spoortunnel' werd gebruikt in een artikel van het AD.  Waarom dan niet het spoor zelf in een tunnel neerleggen? Eventueel kan je de BW laan ter hoogte van de huidige spoorwegovergang iets ophogen.

Buurtbewoner en fietser April 05, 2023

Combi met hulpdiensten lijkt mij niet wenselijk. Kan een ambulance niet sneller spoor kruisen als spoorbomen dicht zijn, wachtrij inhalen en dan gelijk als eerste na opengaan spoorbomen weer rijden dan door kronkelfietstunnel? En is het mogelijk de fietstunnel (of brug) noordelijker te maken en dus in verlengde van Daam Fockemalaan? Is ook een fietsbrug overwogen? Overigens verbaasd het mij nog steeds dat het in Bilthoven lukt om een autotunnel onder station te maken (erg krappe locatie) en we hier meer ruimte hebben en het niet kan (behalve budget).

Visionair April 03, 2023

Leg een autotunnel aan onder het spoor door en kap is met focussen op fietsers. Autogebruik gaat alleen maar toenemen, ook door bijv. het schoner worden van autorijden vanwege waterstof en elektrisch rijden.

Jantinus Ziengs April 03, 2023

Een fietstunnel aan de boskant is een fantastisch plan, zeker in combnatie met een tweerichtingen fietspad. Een combinatie met een doorgang voor hulpdiensten, kan ik moeilijk beoordelen, maar lijkt mij zinvol (vergelijkbaar met de Meridiaantunnel) Dan is er m.i. niets nodig aan de woningenkant.

Anoniem April 03, 2023

Voor de fietsers lijkt het mij goed om het middendeel aan beide kanten te voorzien van een tweerichtingsfietspad. Zo voorkomt men onnodig oversteken bij de spoorwegovergang.

Aanleg van een ongelijkvloerse oversteek voor fietsers lijkt mij overbodig. Fietsers kunnen prima even wachten bij de overweg. Een verbinding met het Monnikenboschpad en de verbinding met de toegangsweg naar de scoutingvereniging zouden dan ook lastiger worden.

Een tunnel tussen de kruising BW-laan/Daam Fokkemalaan en de Kabouterhut lijkt mij wel een goed plan. Deze tunnel is dan uitsluitend voor het noodverkeer, politie, ambulance, brandweer. Maar zou ook eventueel voor de bus beschikbaar gemaakt kunnen worden. Bij de kruising BW-laan/Daam Fokkemalaan lijkt het mij het meest verstandig de tunnel aan te leggen naast de bestaande weg met vier toegangswegen. Twee (in en uit) bij de BW-laan t.h.v. kruising met Warande. Op deze plekken zou de weg dan verbreed en een klein beetje verlegd moeten worden richting het spoor. Bij de Daam Fokkemalaan zou dit bij de P.J. Troelstralaan al kunnen gebeuren (in en uit). Bij de Kabouterhut zou dit ook zo opgelost kunnen worden, tussen de uitrit van het dierenpark en de toerit van de Kabouterhut. Zo blijft de kruising en de spoorwegovergang vrij van noodverkeer en bussen tussen het station, de stichtse rotonde en het dierenpark. Het is wel wat gepuzzel om het in de huidige situatie te passen, maar lijkt mij niet onmogelijk.

 

Als er wordt geken naar de parkeersituatie van het dierenpark en de Kabouterhut lijkt het mij op dit moment niet enorm nodig wat aan te passen. Eventueel zou de inrit van de kabouterhut verplaatst kunnen worden naar direct naast de uitrit van het dierenpark. Hiermee snoept de Kabouterhut dan een stukje van het parkeerterrein van het dierenpark af. Aanleg van een hierboven beschreven tunnel zou dan wel makkelijker passen.

Nynke March 30, 2023

Een volledig dubbel fietspad aan de kant van waar vroeger de Vlasakkers zat tot het monnikenboschpad dat is een stuk veiliger dan dat mensen oversteken bij de spoorwegovergang. 

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.