Ideeën en antwoorden: Aanleg voorrangsplein bij aansluiting met sportpark Birkhoven/ Soesterweg

March 21, 2023 12 comments

We zijn benieuwd wat je van de maatregel 'Aanleg van een voorrangsplein bij de aansluiting met het sportpark Birkhoven/ Soesterweg' vindt? Zien we iets over het hoofd? Heb je nog opmerkingen op de maatregel? Hieronder zijn tussen 15 maart en 30 april 2023 ideëen gedeeld door inwoners/ belanghebbenden op de maatregelen. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegegeven op vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
Dit is een drukke, gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. Goed om daar wat aan te doen. Ik ben benieuwd naar het exacte ontwerp van het 'voorrangsplein'. Dank u wel voor uw positieve reactie. Het vertrekpunt van het ontwerp is het oude ontwerp uit de plannen van de Westelijke Ontsluiting, het ontwerp wordt aangepast
omdat de weg niet opgeschuift richting bos.
Aanfietsroute voor alle sporters richting AMHC, AV Triathlon en RC Eemland verdient met spoed verbetering. Kwaliteit van het fietspad aan oostzijde is dusdanig slecht dat veel fietsers richting sportclubs besluiten aan de westkant tegen het verkeer in te fietsen wat veelal tot gevaarlijke situaties leidt. Serieuze verbreding aan westkant klinkt uitstekend als ook de kwaliteit van bestaand pad wordt aangepakt met verwijdering oneffenheden van boomwortels. Veelal fietsen we dit stuk in lange fietstreinen waar inhalen momenteel echt gevaarlijk is. Als de verbreding van fietspad aan westzijde doorgang vindt wordt het probleem van oversteken bij sportclubs ook deels opgelost. Momenteel is het onnodig gevaarlijk omdat fietsers die bij voetgangersstoplicht (!) willen oversteken automatisch het doorgaande fietspad richting noordzijde blokkeren. Dagelijks maken we hier gevaarlijke manouvres mee omdat fietsers niet op elkaar kunnen anticiperen bij dit oversteekpunt. Tegelijkertijd met de verbreding van het fietspad aan de westzijde, waardoor een fietspad in twee richtingen mogelijk wordt, zal ook de verharding worden aangepast zodat hier een kwalitatief goed fietspad komt. Daarnaast wordt ook het fietspad aan de oostzijde naar een constante breedte gebracht.
Uitstekend idee! Nu is de oversteekplek (met een stoplicht voor voetgangers) erg gevaarlijk. Ik heb meermaals meegemaakt dat automobilisten het stoplicht niet hebben gezien en door rood rijden. Voor fietsers en voetgangers mag deze overgang dus veiliger. Ook lijkt het mij voor (afslaande) automobilisten ook prettiger als deze situatie overzichtelijker wordt. Dank u wel voor uw positieve reactie. Met de aanleg van het voorrangsplein bij de Soesterweg worden de verkeerslichten met drukknop hier weggehaald. De fietsers en voetgangers kunnen per rijrichting de rijbaan oversteken en er wordt een brede opstelplaats tussen de rijbanen in gemaakt. Hierdoor wordt het veilig voor voetgangers en fietsers om over te steken.
Als extra verzoek zou ik ook graag de weg voor fietsers veiliger willen maken zodra ze vanaf de BW laan afslaan en naar sportpark Birkhoven fietsen door de aanleg van een vrijliggend fietspad. Nu moet je als fietser of over de stoep of de autostraat oversteken (gevaarlijk!) om op de auto straat verder naar het sportpark te rijden. Kleine kinderen fietsend tussen de auto's door is erg gevaarlijk en het voelt vreemd dat fietsen naar een sportpark niet gefaciliteerd wordt

De aansluiting van het Sportpark Birkhoven kan niet conform het oude ontwerp worden vormgegeven, daar ligt nog een ontwerpopgave, waarbij het eens wens is om hier een vrijliggend fietspad aan te leggen. Dit is in de nota van uitgangspunten aangegeven als ontwerpopgave 3.

Vanaf de BW laan richting de spoorweg-overgang is er een gedeelte waar de klinkers in de lengterichting liggen, erg gevaarlijk wanneer het nat is. Ook is het aan de rechterkant erg onduidelijk of er nou een fietspad of voetpad ligt, mede door kleurgebruik van de bestrating.
Vanuit de spoorweg-overgang naar BW laan wordt je op een gegeven moment het fietspad opgestuurd. Vanuit daar kom je bij het stoplicht wat niet voor fietsers bedoeld is. Hoe nu naar het Dierenpark te gaan? Eigenlijk had je al 50 meter eerder de autoweg moeten volgen ipv op het fietspad te fietsen. Ik zou deze punten direct meepakken.
Als gevolg van de aanleg van de gecombineerde fiets-/ voetganger / hulpdiensten tunnel is het niet meer mogeijk voor langzaam verkeer om het spoor gelijkvloers over te steken. De aansluiting op de bestaande fietspaden wordt hier uiteraard meegenomen zodat er een logische en veilige route ontstaat zodat het door u aangegeven knelpunt wordt opgelost. En ook de breedte van de fietspaden en de verharding wordt aangepast.
Als laatste is het fietspad tussen de Soesterweg aansluiting en de Dierentuin erg smal. Zeker met de vele fietsers en soms flinke aantallen mensen die met o.a. kinderwagens over het fietspad lopen (richting Dierentuin of er vandaan, zij parkeren gratis bij de sportvelden ipv betaald bij het Dierenpark). Het nu voorliggende plan voorziet in de verbreding van dit fietspad. Vanaf de sportvelden
Goed dat dit aangepakt wordt. Regelmatig gezien dat auto's door rood rijden en zo de fietsers die bij het stoplicht oversteken net niet geschept worden omdat die opletten. Dank u wel voor uw positieve reactie.
Oversteken te voet of met de fiets is best gevaarlijk, kinderen die oversteken en denken veilig de weg over te zijn houden geen rekening met het fietspad waar de wielrenner net op gang is. Een fiets en voetgangers tunnel (of brug) naar het bosbad vanuit de Soesterweg zou de veiligste optie zijn. Nadeel voor de auto's die uit de Soesterweg komen is dat je einde dag niet meer de BW laan op kan draaien, nu is men blij als er een voetganger of fietser op het knopje drukt.. Beste is een fiets/voetganger/fauna tunnel, scheelt weer 2 tunnels; De oversteek bij de Soestweg wordt veiliger gemaakt doordat er per rijstrook overgestoken kan worden. De aanleg van het verkeersplein zorgt voor een brede opstelplaats tussen de rijrichtingen in. Vanwege de beperkte ruimte is het inpassen van een fiets-/voetgangertunnel ter plaatse van de Soesterweg niet mogelijk.
Als je geld tekprt komt, dan kan je deze skippen. Eigen verantwoordelijkheid. Opletten werkt ook.
Maar hebt je t budget, ook gewoon doen.
Vooralsnog past dit binnen het beschikbare budget
Het fietsstoplicht bij hockeyclub heeft nu geen opstelplek voor fietsers. Er is wel ruimte; maak dat met spoed mogelijk aan Silverein kant; De huidige verkeerslichten bij de oversteekplaats zijn bedoeld voor voetgangers, niet voor fietsers. Het is ons bekend dat ook fietsers gebruik maken van de drukknoppen.
De plannen voorzien in de aanleg van een verkeersplein met opstelgelegenheid voor fietsers voor de oversteek en tussen de rijrichtingen in. Daarmee is zowel voor fietsers als voetgangers een veilige oversteek gemaakt.
Een voorrangsplein klinkt heel goed. De situatie is nu onduidelijk, en niet echt in het voordeel van de fietsers en voetgangers. Misschien werkt een rotonde met fiets voorrang daar ook goed.
Wat ook zinvol is, is de afsluiting van de spoorwegovergang Soesterweg, en daar een fietstunnel te maken. Voor auto's is de Amsterdamscheweg een prima alternatief; Dit maakt de toegang tot Birkhoven (AVT, Bosbad e.d.) een stuk overzichtelijker;

Met de aanleg van het voorrangsplein wordt inderdaad een overzichtelijke en veilige situatie gemaakt. Het opheffen van de spoorwegovergang in de Soesterweg voor autoverkeer valt echter buiten de plannen. De impact hiervan is niet onderzocht.

En ieder geval een voetpad naar beide bushaltes of deze verleggen. Entree van bosbad hockey kan ook wat aandacht gebruiken; De bushaltes worden meegenomen in het ontwerp. Als gevolg van de aanleg van het verkeersplein zal de entree naar het bosbad en sportpark Birkhoven worden aangepast, dit is in de nota van uitgangspunten opgenomen als ontwerpopgave 3
Dit lijkt mij iets wat al jaren de wens is van iedereen uit het Soesterkwartier. Het is belangrijk dat er een veilige oversteekplaats komt om vanuit de Soesterweg naar het bosbad en het dierenpark te fietsen. Ook voor de auto's is het soms verschrikkelijk om zo enorm lang te wachten totdat er eindelijk een plekje is om tussen de andere auto's in te komen. Nu steken de meeste fietsers over bij het verkeerslicht voor voetgangers, omdat de andere oversteek hartstikke gevaarlijk is. Deze kruising verdient het om een veilige en goede oversteekplaats te worden. Ook met de auto afslaan naar de Soesterweg is nu een hele uitdaging.
Persoonlijk denk ik dat het beter opgelost kan worden door een standaard kruispunt met verkeerslichten en voorsorteerstroken voor de auto's aan te leggen. Ik denk dat het bij een voorrangsplein nog een te grote uitdaging blijft om door de enorme verkeersstroom tussen het dierenpark en de Amsterdamseweg in te komen of eruit te komen, of om met de fiets over te steken. Mijn suggestie zou een kruispunt zijn, maar duidelijk is dat er in ieder geval iéts moet gebeuren.

Dank u wel voor uw positieve reactie. De aanleg van een verkeersplein zorgt voor een overzichtelijke en veilige situatie. In de onderzoeksfase van de Westelijke Ontsluiting is destijds ook een kruispunt met verkeerslichten op deze locatie onderzocht. De leidde echter tot een dermate groot ruimtebeslag, en daarmee een ingreep in het bos, dat daar niet voor gekozen is. Het nu voorliggende voorstel voorziet in een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers waarbij er per rijrichting overgestoken kan worden en waarbij er voldoende ruimte is in de middenberm voor fietsers en voetangers om zich veilig op te stellen.

Het is heel goed dat er gekeken wordt naar een veiligere manier voor fietsers om over te steken van de Soesterweg naar het sportpark Birkhoven en andersom. Als je dan van het sportpark afkomt moet je eerst een klein stukje tegen de richting in fietsen om bij het stoplicht over te steken. Misschien is een fietstunnel een goede oplossing? Nu steken veel fietsers over bij het stoplicht. Daarbij is het ook fijn als de verlichting (Duurzaam, gaat aan bij gebruik) verbeterd wordt bij deze oversteek. Dank u wel voor uw positieve reactie. Het fietspad langs de BW-laan aan de boszijde wordt verbreed zodat dit een tweerichtingen fietspad wordt. Dat betekent dat fietsers die naar de Amsterdamseweg fietsen niet meer tegen de richting in hoeven te fietsen. Er zal naar de verlichting van het fietspad worden gekeken. Dat de verlichting alleen aangaat bij gebruik is ecologisch niet wenselijk. Dieren hebben meer last van verlichting die aan en uit gaat dan van verlichting die constant aan is. Het is echter wel denkbaar dat de verlichting na een bepaald tijdstip uitgaat. De verlichting wordt als aandachtspunt voor de uitwerking meegenomen. Een fietstunnel op deze plek is niet inpasbaar aan de zijde van de Soesterweg en zou daarnaast ook een grote ingreep in het bos aan de overzijde van de weg als gevolg hebben.

 

Marinus

April 27, 2023

Dit is een drukke, gevaarlijke oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. Goed om daar wat aan te doen. Ik ben benieuwd naar het exacte ontwerp van het 'voorrangsplein'.

 

 

Froukje

April 23, 2023

Aanfietsroute voor alle sporters richting AMHC, AV Triathlon en RC Eemland verdient met spoed verbetering. Kwaliteit van het fietspad aan oostzijde is dusdanig slecht dat veel fietsers richting sportclubs besluiten aan de westkant tegen het verkeer in te fietsen wat veelal tot gevaarlijke situaties leidt. Serieuze verbreding aan westkant klinkt uitstekend als ook de kwaliteit van bestaand pad wordt aangepakt met verwijdering oneffenheden van boomwortels. Veelal fietsen we dit stuk in lange fietstreinen waar inhalen momenteel echt gevaarlijk is. Als de verbreding van fietspad aan westzijde doorgang vindt wordt het probleem van oversteken bij sportclubs ook deels opgelost. Momenteel is het onnodig gevaarlijk omdat fietsers die bij voetgangersstoplicht (!) willen oversteken automatisch het doorgaande fietspad richting noordzijde blokkeren. Dagelijks maken we hier gevaarlijke manouvres mee omdat fietsers niet op elkaar kunnen anticiperen bij dit oversteekpunt. 

Maartje

April 22, 2023

Uitstekend idee! Nu is de oversteekplek (met een stoplicht voor voetgangers) erg gevaarlijk. Ik heb meermaals meegemaakt dat automobilisten het stoplicht niet hebben gezien en door rood rijden. Voor fietsers en voetgangers mag deze overgang dus veiliger. Ook lijkt het mij voor (afslaande) automobilisten ook prettiger als deze situatie overzichtelijker wordt.

Als extra verzoek zou ik ook graag de weg voor fietsers veiliger willen maken zodra ze vanaf de BW laan afslaan en naar sportpark Birkhoven fietsen door de aanleg van een vrijliggend fietspad. Nu moet je als fietser of over de stoep of de autostraat oversteken (gevaarlijk!) om op de auto straat verder naar het sportpark te rijden. Kleine kinderen fietsend tussen de auto's door is erg gevaarlijk en het voelt vreemd dat fietsen naar een sportpark niet gefaciliteerd wordt. 

Soesterweg bewoner

April 21, 2023

Vanaf de BW laan richting de spoorweg-overgang is er een gedeelte waar de klinkers in de lengterichting liggen, erg gevaarlijk wanneer het nat is. Ook is het aan de rechterkant erg onduidelijk of er nou een fietspad of voetpad ligt, mede door kleurgebruik van de bestrating.

Vanuit de spoorweg-overgang naar BW laan wordt je op een gegeven moment het fietspad opgestuurd. Vanuit daar kom je bij het stoplicht wat niet voor fietsers bedoeld is. Hoe nu naar het Dierenpark te gaan? Eigenlijk had je al 50 meter eerder de autoweg moeten volgen ipv op het fietspad te fietsen.

Ik zou deze punten direct meepakken.

Als laatste is het fietspad tussen de Soesterweg aansluiting en de Dierentuin erg smal. Zeker met de vele fietsers en soms flinke aantallen mensen die met o.a. kinderwagens over het fietspad lopen (richting Dierentuin of er vandaan, zij parkeren gratis bij de sportvelden ipv betaald bij het Dierenpark).

Buurtbewoner

April 21, 2023

Goed dat dit aangepakt wordt. Regelmatig gezien dat auto's door rood rijden en zo de fietsers die bij het stoplicht oversteken net niet geschept worden omdat die opletten.

Mickel

April 18, 2023

Oversteken te voet of met de fiets is best gevaarlijk, kinderen die oversteken en denken veilig de weg over te zijn houden geen rekening met het fietspad waar de wielrenner net op gang is. Een fiets en voetgangers tunnel (of brug) naar het bosbad vanuit de Soesterweg zou de veiligste optie zijn. Nadeel voor de auto's die uit de Soesterweg komen is dat je einde dag niet meer de BW laan op kan draaien, nu is men blij als er een voetganger of fietser op het knopje drukt.. Beste is een fiets/voetganger/fauna tunnel, scheelt weer 2 tunnels. 

Johan

April 07, 2023

Als je geld tekprt komt, dan kan je deze skippen. Eigen verantwoordelijkheid. Opletten werkt ook.

Maar hebt je t budget, ook gewoon doen.

Buurtbewoner en fietser

April 05, 2023

Het fietsstoplicht bij hockeyclub heeft nu geen opstelplek voor fietsers. Er is wel ruimte; maak dat met spoed mogelijk aan Silverein kant. 

Jantinus Ziengs

April 03, 2023

Een voorrangsplein klinkt heel goed. De situatie is nu onduidelijk, en niet echt in het voordeel van de fietsers en voetgangers. Misschien werkt een rotonde met fiets voorrang daar ook goed.

Wat ook zinvol is, is de afsluiting van de spoorwegovergang Soesterweg, en daar een fietstunnel te maken. Voor auto's is de Amsterdamscheweg een prima alternatief. Dit maakt de toegang tot Birkhoven (AVT, Bosbad e.d.) een stuk overzichtelijker. 

Anoniem

April 03, 2023

En ieder geval een voetpad naar beide bushaltes of deze verleggen. Entree van bosbad hockey kan ook wat aandacht gebruiken. 

Robin

April 03, 2023

Dit lijkt mij iets wat al jaren de wens is van iedereen uit het Soesterkwartier. Het is belangrijk dat er een veilige oversteekplaats komt om vanuit de Soesterweg naar het bosbad en het dierenpark te fietsen. Ook voor de auto's is het soms verschrikkelijk om zo enorm lang te wachten totdat er eindelijk een plekje is om tussen de andere auto's in te komen. Nu steken de meeste fietsers over bij het verkeerslicht voor voetgangers, omdat de andere oversteek hartstikke gevaarlijk is. Deze kruising verdient het om een veilige en goede oversteekplaats te worden. Ook met de auto afslaan naar de Soesterweg is nu een hele uitdaging.

Persoonlijk denk ik dat het beter opgelost kan worden door een standaard kruispunt met verkeerslichten en voorsorteerstroken voor de auto's aan te leggen. Ik denk dat het bij een voorrangsplein nog een te grote uitdaging blijft om door de enorme verkeersstroom tussen het dierenpark en de Amsterdamseweg in te komen of eruit te komen, of om met de fiets over te steken. Mijn suggestie zou een kruispunt zijn, maar duidelijk is dat er in ieder geval iéts moet gebeuren.

Nynke

March 29, 2023

Het is heel goed dat er gekeken wordt naar een veiligere manier voor fietsers om over te steken van de Soesterweg naar het sportpark Birkhoven en andersom. Als je dan van het sportpark afkomt moet je eerst een klein stukje tegen de richting in fietsen om bij het stoplicht over te steken. Misschien is een fietstunnel een goede oplossing? Nu steken veel fietsers over bij het stoplicht. Daarbij is het ook fijn als de verlichting (Duurzaam, gaat aan bij gebruik) verbeterd wordt bij deze oversteek. 

Cookie settings